Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppföljningsmottagningar underlättar övergången till vuxenvården

Sedan 2020 har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, genomfört en omfattande genomgång av barncancervården i Sverige. Satsningen har bland annat resulterat i att uppföljningsmottagningar, som kan underlätta övergången från barn- till vuxenvård för tidigare barncancerpatienter, nu finns över hela landet.

Satsningar på barncancervården är prioriterat både av nuvarande och tidigare regering. Detta har gjort det möjligt att genomföra en omfattande kartläggning av barncancervården. Ett arbete som har pågått sedan 2020 och som har genomförts av representanter från samtliga sex Regionala cancercentrum (RCC) i Sverige. Den nationella arbetsgruppen har letts av Karin Mellgren, professor i barnonkologi och representant för RCC Väst.

Genom det gedigna arbete som gjorts med att kartlägga problem och behov inom områden som kompetensförsörjning, kvalitetsförbättring, samordning och övergång från barn- till vuxenvård finns en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med att utveckla barncancervården. Arbetet har också resulterat i flera konkreta insatser. Digitala utbildningar för vårdpersonal och andra aktörer i samhället såsom skola och försäkringskassa har tagits fram och insatser har även genomförts i fråga om uppföljning av barn som är färdigbehandlade från sin cancer.

– Vi identifierade tidigt ett behov av att underlätta samarbetet mellan barn- och vuxenvården. Som en följd av detta har det startats uppföljningsmottagningar i hela landet, som följer både barn och unga vuxna över 18 år. Det fanns inte överallt när vi började det här arbetet och är ett stort steg framåt för patienterna, säger Karin Mellgren.

Uppföljningsmottagningarna har möjliggjorts tack vare ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer samt ett stort engagemang från verksamheterna. En annan åtgärd för att underlätta överföringen till vuxenvården är att tillsätta kontaktsjuksköterskor för långtidsuppföljning vid de barnonkologiska centra, något som inte har funnits tidigare.

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare på RCC, lyfter fram betydelsen av det arbete som gjorts inom den nationella arbetsgruppen för barncancer.

– Tack vare denna omfattande genomgång har vi nu en bra grund att stå på. Det finns ett tidigare gott samarbete och strukturer att bygga vidare på. Genom detta arbete har vi kommit en bra bit på väg i att utveckla barncancervården, säger han.

Karin Mellgren menar att svensk cancervård står sig bra även i en internationell jämförelse – även om det inte framgår av den internationella statistiken.

– Den internationella statistiken bygger på det som står i cancerplanen men att det inte står i cancerplanen betyder inte att vi inte gör det. Cancerplanen är relativt gammal och skrevs i första hand för vuxna. Med tanke på det fokus som legat på barncancerområdet de senaste åren finns anledning att se över hur planen är skriven, så att det framgår vad som faktiskt görs, säger hon.

Karin Mellgren menar dock att det återstår en del arbete innan Sverige har den bästa barncancervården i världen. I den nationella arbetsgruppens fortsatta arbete ligger fokus just nu bland annat på rehabilitering, kompetensförsörjning och tillgång till nya läkemedel.

Läs rapporten här.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat