Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Att hitta cancer tidigt i sjukdomsförloppet ökar chanserna till överlevnad och behandlingarna kan bli mindre tuffa. För att förstärka området har RCC i samverkan utsett Eliya Abedi och Elinor Nemlander som nationella samordnare för tidig upptäckt av cancer. En första arbetsuppgift är att skapa ett nationellt multiprofessionellt nätverk med experter med representation över landet.

Från vänster: Elinor Nemlander och Eliya Abedi.

Eliya Abedi och Elinor Nemlander är både specialister i allmänmedicin, är kliniskt verksamma och forskar. De är också knutna till CaPrim, vilket är Region Stockholms satsning inom cancerområdet i primärvården. Samordningsuppdraget gäller för två år på deltid och ersätter RCC:s tidigare satsning på en nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt av cancer. Stödjande för området tidig upptäck är RCC Stockholm Gotland.

Utvecklat samarbete för att hitta cancer tidigt

Uppdraget kommer delvis att inriktas på att främja samarbeten mellan olika aktörer som träffar patienter med cancer i ett tidigt skede, såsom primärvården, folktandvården och skolhälsovården. Dessutom kommer det att innebära samverkan med nationella arbets- och vårdprogramsgrupper, som är relevanta för området tidig cancer upptäckt.

– Vi kommer att verka för att med hjälp av strukturerade metoder, så tidigt som möjligt fånga upp patienter med ökad risk för cancer. Det kan bland annat vara teledermatoskopi, utbildningar och AI-verktyg, säger Elinor Nemlander.

God vård med bland annat saftey-netting och kloka kliniska val

En allvarlig vårdskada kan uppstå om start av cancerbehandling förenas på grund av att diagnostiseringen fördröjs, till exempel vid språksvårigheter, tidsbrist eller brist på läkarkontinuitet. Genom att använda kommunikationsmetoden Safety-netting involveras patienten att bli uppmärksam på symtom och när det är dags söka vård för igen.

– Samtalet med patienten är ett av primärvårdens viktigaste arbetsredskap och större medveten användning av Safety-netting skulle kunna öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården inom primärvården, säger Eliya Abedi.

Ytterligare insatser för att skapa tillgänglig vård kan vara att verka för en resurseffektiv och målinriktad ingång till standardiserade vårdförlopp, men också lyfta arbetet enligt kloka kliniska val samt förtydligande av vad som är icke-göra.

Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning i primärvården

Samordnarna kommer även att ha tät kontakt med nationella och regionala primärvårdsgrupper inom kunskapsstyrningen samt olika professionsföreningar. En viktig del av uppdraget är också att verka för användandet av de nationella vårdprogrammen och öka den följsamheten.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologi