Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har reviderats på grund av nya behandlingar för spridd prostatacancer. Vårdprogrammet godkändes av RCC i samverkan idag den 22 juni och finns nutillgängligt i Kunskapsbanken.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade i april om subvention för nya behandlingar för metastaserad prostatacancer. Det nationella vårdprogrammet har därför uppdaterats med förändringar i kapitel 12 (Primär behandling av prostatacancer med spridning) och kapitel 13 (Kastrationsresistent prostatacancer).

De båda perorala androgenreceptorhämmarna Nubeqa (darolutamid) och Erleada (apalutamid) subventioneras för behandling av män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk för att utveckla metastaserad prostatacancer. Hög risk definierades i registerringsstudierna som dubbleringstid för PSA under 10 månader. För att klassificeras som kastrationsresistent ska PSA vara över 2 µg/l.

Erleada (apalutamid) subventioneras dessutom som komplement till kastrationsbehandling vid primär behandling av metastaserad prostatacancer.

Ta del av hela det uppdaterade vårdprogrammet i Kunskapsbanken.

Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Kunskapsbanken

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...