Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer har nu reviderats och samtidigt har SVF för huvud-halscancer uppdaterats. I denna revision har en del förändringar införts, flera är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen sedan föregående revision av vårdprogrammet 2019.

Antalet fall av huvud-halscancer ökar, år 2008 diagnostiserades 1211 nya fall enligt Svenskt Kvalitets Register för Huvud-Halscancer och år 2022 diagnostiserades 1710, vilket innebär att antalet fall har ökat med 41% sedan 2008 eller 2,9 % årligen. Det medför att behovet av sjukvård för de som drabbas av huvud-halscancer ökar succesivt, både avseende diagnostik, behandling samt uppföljning.

Sedan föregående vårdprogram publicerades har följande rekommendationer införts:

  • I vårdprogrammet rekommenderas en utökad histopatologisk och immunhistologisk diagnostik för en förbättrad analys av vävnadsprov vid utredning av huvud-halscancer.
  • Indikationen för PET-CT utvidgats både som en del i utredning, utvärdering av behandling och uppföljning av vissa tumörlokaler vid huvud-halscancer.
  • Sentinel node biopsi rekommenderas som alternativ till diagnostisk körtelutrymning vid cancer munhåla (ffa tungcancer), för de utan tecken till regional spridning till halsen vid diagnos (N0).
  • Karboplatin har ersatt Erbitux som första handsval vid kontraindikation för Cisplatin vid primär radiokemoterapi vid huvud-halscancer.
  • Brackyterapi rekommenderas inte längre som del i den primära behandlingen av huvud-halscancer med undantag för läppcancer.
  • Kirurgisk behandling vid liten larynxcancer har blivit allt vanligare och bedöms likvärdig med strålbehandling vid T1 larynxcancer
  • Kapitlet med näs och bihålecancer har utvidgats med två nya diagnoser, maligna melanom samt olfactoriusneuroblastom och de olika histopatologiska diagnoserna vid näs och bihålecancer beskrivs mer i detalj och styr i ökad utsträckning behandlingen.
  • Immunterapi, som del i 1.a linjens behandling vid palliativ behandling av huvud-halscancer, infördes redan 2022 vid en mindre revision av vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer.

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.

Liknande poster

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Läs mer...

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Läs mer...

Första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologi

Läs mer...