Uppdaterade resultat för total överlevnad från fas II-studien TASCO1 med Lonsurf + bevacizumab i första linjen för patienter med icke resektabel mCRC

Servier har presenterat uppdaterade resultat från den explorativa fas II-studien TASCO1 där man utvärderar LONSURF® (trifluridin/tipiracil) + bevacizumab och kapecitabin + bevacizumab (C-B) som första linjens behandling för patienter med icke resektabel metastaserad kolorektalcancer (mCRC) som inte kan genomgå intensiv behandling.

Uppgifterna tillkännagavs den 16 januari under en muntlig presentation på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO-GI) 2021. Patienter med mCRC som inte är lämpliga kandidater för kemoterapi har färre tillgängliga behandlingsalternativ och lägre överlevnadsgrad.

Läs hela pressmeddelandet här