Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tumor Treating Fields prövas vid behandling av hjärnmetastaser vid lungcancer

Hjärnmetastaser är en vanligt förekommande och svårbehandlad komplikation vid lungcancer. Nu, endast ett par månader efter att lungcancerstudien LUNAR nått det primära effektmåttet, rapporterar Novocure att inklusionen i fas III-studien METIS är klar. Det är en randomiserad, öppen pivotal studie som utvärderar effektiviteten av Tumor Treating Fields (TTFields)-terapi med elektriska fält efter stereotaktisk strålkirurgi (SRS) för behandling av hjärnmetastaser till följd av icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

I METIS deltar 270 vuxna patienter med mellan en och tio hjärnmetastaser från NSCLC. Efter SRS randomiserades patienterna till antingen TTFields och stödjande behandling (supportive care) eller enbart stödjande behandling. Patienterna ska följas i minst tolv månader och det primära effektmåttet är tid till första intrakraniella progression. Sekundära effektmått inkluderar bland annat tid till neurokognitiv svikt, total överlevnad, radiologisk responsfrekvens, tid till andra intrakraniella progression, livskvalitet och biverkningar.

TTFields mot tumörer i hjärnan används sedan tidigare under namnet Optune och har dramatiskt förbättrat överlevnaden vid glioblastom, eller gliom WHO grad 4, den allvarligaste formen av hjärntumör.

Liknande poster

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer

Tumor Treating Fields prövas vid bukspottkörtelcancer – nu är fas III-studien PANOVA-3 fullrekryterad

Fas III-data: Tumor Treating Fields förbättrar överlevnad vid lungcancer