Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer

Fas III-studien LUNAR uppvisar statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förlängning av total överlevnad för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer efter platinabaserad behandling.

Tumor Treating Fields (TTFields) som tillägg till standardbehandling resulterade i en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av total medianöverlevnad på 3 månader jämfört med standardbehandling, utan att patienterna utsattes för ytterligare systemisk toxicitet.

TTFields i kombination med immunterapi med checkpointhämmare resulterade i en oöverträffad förbättring i total medianöverlevnad på 8 månader.

LUNAR är den första kliniska fas III-studien på mer än sju år som visar på en signifikant förlängning av den totala överlevnaden vid metastaserad icke-småcellig lungcancer efter platinabehandling

Data från LUNAR-prövningen presenteras vid cancerkongressen ASCO:s årsmöte 2023.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Liknande poster

Tumor Treating Fields prövas vid behandling av hjärnmetastaser vid lungcancer

Tumor Treating Fields prövas vid bukspottkörtelcancer – nu är fas III-studien PANOVA-3 fullrekryterad

Fas III-data: Tumor Treating Fields förbättrar överlevnad vid lungcancer