Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tumor Treating Fields prövas vid bukspottkörtelcancer – nu är fas III-studien PANOVA-3 fullrekryterad

Bukspottkörtelcancer, eller pankreascancer, är en svårbehandlad cancerform med mycket dålig prognos. Endast hälften av dem som drabbas är vid liv ett halvår efter diagnos. De stora framsteg som setts inom många andra cancerformer har i stort sett uteblivit när det gäller bukspottkörtelcancer som under 2021 drabbade 1 468 personer i Sverige.

Tillägg av TTFields har vid behandling av glioblastom förbättrat överlevnaden markant. Förhoppningen är nu att liknande förbättringar ska uppnås vid behandling av bukspottkörtelcancer. Foto: Novocure.

Nu meddelar Novocure att fas III-studien PANOVA-3 är färdigrekryterad. I studien ska Tumor Treating Fields med nab-paklitaxel och gemcitabin prövas vid behandling av lokalt avancerad bukspottkörtelcancer. Det primära effektmåttet i PANOVA-3 är total överlevnad.

Tillägg av TTFields har vid behandling av nydiagnostiserat glioblastom, också en erkänt svårbehandlad tumörform, förbättrat överlevnaden markant. Förhoppningen är nu att liknande förbättringar ska uppnås vid behandling av bukspottkörtelcancer. Slutgiltiga data från PANOVA-3 väntas under 2024.

Läs hela pressmeddelandet här (på engelska).

Liknande poster

Makrofager en möjlig förklaring till könsskillnader vid pankreascancer

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer