Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stora förändringar i behandling av recidiverande mantelcellslymfom

I Sverige insjuknar ca 100 personer årligen i mantelcellslymfom (MCL). Sjukdomen kan i vissa fall ha ett indolent förlopp och initialt inte vara behandlingskrävande, men kan också vara betydligt mer kliniskt aggressiv. Nu har det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom reviderats.

Behandling utgörs primärt av kemoterapi i kombination med rituximab, och för yngre patienter rekommenderas också konsolidering med autolog stamcellstransplantation. Utvecklingen av behandling vid MCL går snabbt framåt, och många nya läkemedel studeras vid primärbehandling såväl som vid återfall av MCL.

Nytt i denna version av vårdprogrammet är framförallt följande:

  • Ibrutinib rekommenderas generellt som behandling vid 1:a recidiv
  • För patienter med progress under ibrutinib rekommenderas CAR-T-cellsbehandling i form av brexucabtagene autoleucel

Läs Nationellt vårdprogram mantelcellslymfom.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat