Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Skillnader i läkemedelsregistreringen försvårar uppföljning

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Den nationella uppföljningen av regionernas användning av nya cancerläkemedel sköts av RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) och görs med hjälp av Register för cancerläkemedel (RCL). Det främsta syftet med RCL är att bygga kunskap om användningen av nya cancerläkemedel och följa upp om den följer dels EMAs godkända indikationer, dels NT-rådets rekommendationer.

Regionernas inrapportering till RCL ska även bidra till att upptäcka regionala skillnader i användning och implementering av de nya läkemedlen i det övergripande syftet att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel över hela landet.

Registreringen ökat något

Den senaste uppföljningsrapporten bygger på 2 077 inrapporterade påbörjade behandlingar under första halvåret 2020. Motsvarande siffra första halvåret 2019 var 1 859. Det har alltså skett en viss ökning av inrapporteringen på ca 12%.

– Det är mycket positivt att registreringen på totalen ökar, men de regionala variationerna i inrapportering är fortsatt för stora och det gör det svårt att göra meningsfulla regionala jämförelser, säger Kenneth Villman, ordförande i NAC.
Han tillägger också att antalet läkemedel som ska rapporteras har varierat över tid, vilket kan påverka den totala registreringsnivån åt båda håll.

– Men ska vi få någon ordning på läkemedelsuppföljningen är det viktigt att verksamheterna intensifierar arbetet med inrapporteringen i de regioner där registreringen ännu inte fungerar, säger Kenneth Villman.

Sammanfattningsvis visar den nya uppföljningsrapporten att:

  • Antalet registreringar i ”Register för cancerläkemedel” har ökat med 12 % från 1 859 första halvåret 2019 till 2 077 motsvarande period 2020.
  • Ett av huvudsyftena med RCL – att värdera jämlik tillgång till läkemedelsbehandling – kan fortfarande inte uppfyllas då rapporteringen uppenbart brister eller i stort sett saknas i vissa regioner.
  • Trots att olika registreringsgrader försvårar analysen så finns tecken på signifikanta regionala skillnader i användningen av vissa läkemedel.
  • Registrerad så kallad off label-användning (användning utanför gällande indikationer) ses i ganska liten utsträckning, men skiljer sig påtagligt mellan olika läkemedel.

Användning av nya cancerläkemedel – Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad insättning 1 januari – 30 juni 2020 (pdf, nytt fönster)

Tidigare publicerade rapporter över läkemedelsanvändningen

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd