Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Signifikant förlängd överlevnad för två Opdivokombinationer hos patienter med icke-resektabel avancerad eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp

Resultat från CheckMate -648 visar signifikant förlängd överlevnad för två Opdivokombinationer jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med icke-resektabel avancerad eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer)

  • Opdivo (nivolumab) i kombination med kemoterapi samt Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab), jämfört med enbart kemoterapi ger i båda behandlingsarmarna en signifikant förlängd överlevnad jämfört med enbart kemoterapi för både PD-L1-positiva såväl som samtliga randomiserade patienter
  • CheckMate -648 är den tredje globala studie där Opdivo uppvisar en signifikant fördel vid behandling av vuxna patienter med cancer i övre mag-tarmkanalen
  • Resultaten presenterades muntligen under ASCO 2021 den 5 juni 2021

Bristol Myers Squibb presenterade resultat från fas III-studien CheckMate -648. Studien utvärderar Opdivo (nivolumab) i kombination med kemoterapi respektive Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab), jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med icke-resektabel avancerad eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer). Resultaten visar att de två Opdivobaserade kombinationerna ger en statistisk signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS), jämfört med kemoterapi. Fördelen sågs både hos patienter med ett PD-L1-uttryck ≥1% liksom hos samtliga som randomiserades att behandlas med Opdivo. Kombinationen Opdivo och Yervoy är den första behandling med dubbel immunterapi som visat en signifikant överlevnadsfördel, jämfört med kemoterapi, för denna patientgrupp. Dessa resultat presenterades muntligen (Abstract #LBA4001) på årets virtuella ASCO-kongress, American Society of Clinical Oncology, den 5 juni 2021.

Studiens två primära effektmått var totalöverlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med tumörer med PD‑L1-uttryck. Progressionsfri överlevnad utvärderades av en oberoende granskningskommitté (BICR). Opdivo i kombination med kemoterapi hos patienter med PD‑L1-uttryck visade en mediantid för totalöverlevnad på 15,4 månader, jämfört med 9,1 månader med enbart kemoterapi, (hazard ratio [HR] 0,54, 99,5% KI: 0,37-0,80, p<0,0001). Opdivo i kombination med kemoterapi hos patienter med PD‑L1-uttryck visade även statistiskt signifikant fördel avseende progressionsfri överlevnad. Mediantid var 6,9 månader för Opdivo i kombination med kemoterapi, jämfört med 4,4 månader med enbart kemoterapi (HR: 0,65, 98,5 % KI: 0,46-0,92, p=0,0023).

Sekundärt effektmått i studien inkluderade totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad hos samtliga patienter i studien. Opdivo i kombination med kemoterapi hos samtliga patienter visade en mediantid för totalöverlevnad på 13,2 månader, jämfört med 10,7 månader för enbart kemoterapi (HR 0,74, 99,1 % KI: 0,58-0,96, p=0,0021). Progressionsfri överlevnad för Opdivo i kombination med kemoterapi hos samtliga patienter uppnåddes ej (5,8 månader jämfört med 5,6 månader; HR 0,81, 98,5 % KI: 0,64-1,04, p=0,0355).

Opdivo i kombination med Yervoy hos patienter med ett PD‑L1-uttryck visade en mediantid för totalöverlevnad på 13,7 månader, jämfört med 9,1 månader för enbart kemoterapi (HR 0,64, 98,6% KI: 0,46-0,90, p=0,001). Kombinationen Opdivo och Yervoy hos samtliga patienter visade en mediantid för totalöverlevnad på 12,8 månader, jämfört med 10,7 månader för enbart kemoterapi (HR: 0,78, 98,2 % KI: 0,62-0,98, p=0,011). Progressionsfri överlevnad för Opdivo i kombination med Yervoy hos patienter med PD‑L1-uttryck uppnåddes ej (4,0 månader jämfört med 4,4 månader; HR 1,02, 98,5 % KI: 0,73-1,43, p=0,8958).

Säkerhetsprofilen för Opdivo i kombination med kemoterapi respektive Yervoy, var likvärdig med vad som rapporterats i tidigare studier med dessa kombinationsbehandlingar för andra tumörtyper. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 rapporterades hos 47 procent för kombinationen Opdivo med kemoterapi, hos 32 procent för kombinationen Opdivo och Yervoy, samt hos 36 procent av patienterna som fick kemoterapi. Säkerhetsprofilen för patienter med PD-L1-uttryck på högre eller lika med en procent (≥1%) var likvärdig den som rapporterats för respektive behandling hos alla randomiserat.

Mediantiden för varaktighet av respons (DOR), och som utvärderades av en oberoende granskningskommitté (BICR), hos patienter med PD-L1-uttryck var 8,4 månader för Opdivo i kombination med kemoterapi, 11,8 månader för Opdivo i kombination med Yervoy och 5,7 månader för enbart kemoterapi, jämfört med 8,2 månader, 11,1 månader och 7,1 månader för respektive behandling hos alla patienter randomiserat.

Opdivo i kombination med kemoterapi visade också en kliniskt meningsfull ökning avseende andel patienter med PD-L1-uttryck som svarade på behandlingen, objektiv responsfrekvens (ORR). Enligt BICR var den objektiv responsfrekvens 53 procent för Opdivo i kombination med kemoterapi, 35 procent för Opdivo i kombination med Yervoy och 20 procent för enbart kemoterapi, jämfört med 47 procent, 28 procent samt 27 procent för respektive behandling hos alla patienter randomiserat.

CheckMate –648 är den första globala fas III-studien som utvärderar både en kombination av immunterapi och kemoterapi samt en kombination av dubbel immunterapi vid metastaserad esofaguscancer av skivepiteltyp (ESCC, matstrupscancer).

– Dessa data ska läggas till redan tidigare presenterade studiedata som visat på positiva resultat för Opdivo vid både metastaserad sjukdom och tidiga stadier av cancer i övre mag-tarmkanalen. Opdivo har nu visat klinisk effekt som behandling i första linjen vid flera olika former av cancer i övre mag-tarmkanalen, och med olika histologi och tumörlokalisation, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -648

CheckMate -648 är en multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo och Yervoy, eller Opdivo och kemoterapi (fluorouracil och cisplatin), jämfört med enbart kemoterapi (fluorouracil och cisplatin) hos patienter med icke-resektabel avancerad eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (ESCC, matstrupscancer).

Primärt effektmått i studien var total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) och som utvärderas av en oberoende granskningskommitté (BICR) hos patienter med PD-LI-uttryck på ≥1%. Sekundära effektmått inkluderade total överlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS) enligt BICR, hos alla patienter randomiserat.

I behandlingsarmen med Opdivo i kombination med kemoterapi randomiserades 321 patienter till att få Opdivo 240 mg dag 1 och dag 15, fluorouracil 800 mg/m² per dag i fem dagar (dag 1 till dag 5) och cisplatin 75 mg/m2 dag 1 i cykler om fyra veckor. Patienterna behandlades med Opdivo upp till 24 månader eller tills sjukdomsprogression alternativt toxicitet, och med kemoterapi tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

I behandlingsarmen med Opdivo i kombination med Yervoy randomiserades 325 patienter till att få Opdivo 3 mg/kg varannan vecka och Yervoy 1 mg/kg var sjätte vecka upp till 24 månader eller tills sjukdomsprogression alternativt oacceptabel toxicitet.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo som adjuvant behandling av patienter med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % och hög risk för återfall efter radikal resektion