Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Nu går tre nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss. Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Sista svarsdatum är den 14 februari 2024.

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer
  • Nationellt vårdprogram Livmoderkroppscancer
  • Nationellt vårdprogram Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
  • Standardiserat vårdförlopp Peniscancer
  • Min vårdplan Bröstcancer
  • Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör

Lämna remissvar

Svaren samlas in via ett enkätverktyg. Du hittar en länk till respektive enkät
i dokumenten på sidan Kunskapsstöd på remiss.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år med start 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat