Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rapport visar förväntad kraftig ökning av malignt melanom i Södra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har publicerat en rapport som visar att insjuknandet av malignt melanom i Södra sjukvårdsregionen nästan tredubblats under perioden 2005–2019 och en ytterligare närmast fördubbling förutses till år 2034 om denna trend håller i sig. För ett långsiktigt och effektivt primärpreventivt arbete bör varje region aktivt arbeta för att bättre nå ut till befolkningen avseende risker och rekommendationer.

Den viktigaste riskfaktorn för melanom och andra hudcancerdiagnoser är exponering för UV-ljus.

Ökningen av malignt melanom ses i alla åldersgrupper men är störst i åldersgruppen över 60 år. Syftet är att rapporten ska kunna ligga till grund för beslut om preventiva åtgärder för att förebygga den förväntade incidensökningen samt för resursplanering i respektive region. Ju tidigare stadier melanom diagnostiseras i, desto lägre samhällskostnader för avancerad cancerbehandling och mindre personligt lidande för patienterna.

-Om inte det preventiva arbetet får bättre genomslag behöver regionerna planera för en kraftig ökning av antalet patienter med invasivt melanom och därmed ökade kostnader för såväl diagnostik som kirurgisk och medicinsk behandling av dessa patienter, säger Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare RCC Syd.

För att långsiktigt kunna bromsa denna utveckling är ett primärpreventivt arbete på nationell, regional och lokal nivå av stor vikt och regionerna har en viktig roll i detta arbete. Samverkan med andra samhällsaktörer är väsentligt och exempelvis har Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förebyggande arbete mot hudcancer. Den viktigaste riskfaktorn för melanom och andra hudcancerdiagnoser är exponering för UV-ljus.

-Vi skulle gärna se att det inom hälso- och sjukvården utbildas personal inom olika verksamheter i kommunikation kring solvanor samt även i tidig upptäckt. På regional nivå kan detta arbete integreras i det allmänna preventiva arbete som pågår avseende hälsosamma levnadsvanor, säger Bertil Persson, överläkare Skånes universitetssjukhus.

Länk till rapporten

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Läs mer...

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Läs mer...

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Läs mer...