Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Projekt för breddinförande av teledermatoskopi

Arbetssättet med teledermatoskopi breddinförs nu i Region Stockholm inom ramen för ett projekt som leds av RCC i nära samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum. Med start under senare delen av våren 2021 kommer vårdcentraler succesivt få utbildning och anslutas till det regionalt upphandlade IT-stödet.

Bild på smartphone med misstänkt hudfläck

Hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är avgörande för prognosen. Teledermatoskopi möjliggör för primärvården att på ett snabbt och säkert sätt med digital teknik erbjuda patienter med misstänkta hudförändringar bedömning av särskilt tränade melanomspecialister. Införandet av teledermatoskopi syftar till att med ökad kompetens och tillgänglighet minska antalet hudförändringar som tas bort i onödan och att patienterna ska få snabb behandling inom tidsramen för standardiserat vårdförlopp (SVF).

Införande av teledermatoskopi förordas i den nationella canceröverenskommelsen mellan regeringens och SKL 2019 samt i det Nationella vårdprogrammet för hudmelanom och ett beslut om breddinförande finns i Regional cancerplan Stockholm Gotland 2020–2023.

Redan 2015 startade RCC ett pilotprojekt på 10 vårdcentraler och 2017 initierades ett valideringsprojekt av arbetssättet på 48 vårdcentraler i Region Stockholm. Resultat från projektet visar bland annat att ledtiderna blivit kortare, att resurser inom patologin nyttjas mer effektivt och en ökad diagnostisk kvalitet då det sker kompetensöverföring från hudspecialister till primärvårdsläkare.

Rapport pilotprojekt 2015-2016

Här kan du ladda ner rapporten (pdf, nytt fönster)

Liknande poster

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

Ny metod kan rädda fler från hudcancer

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler