Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad KLL

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

  • Om Venclyxto plus obinutuzumab godkänns av Europeiska kommissionen kommer det att vara den första kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Detta är det tredje positiva CHMP-utlåtandet för Venclyxto, vilket ytterligare stödjer den ökande nyttan av denna KLL-behandling i flera linjer
  • Det positiva utlåtandet baseras på fas III-data från CLL14-studien, som visade att patienter som genomgick en ettårig behandling med Venclyxto plus obinutuzumab hade en förlängd progressionsfri överlevnad och högre andel patienter uppnådde MRD-negativitet (minimalt kvarvarande sjukdom) jämfört med patienter som fick standardbehandling med obinutuzumab plus klorambucil1

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) gett ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. Europeiska kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvan av 2020.

− Det positiva CHMP-utlåtandet för den här nya indikationen inom kronisk lymfatisk leukemi är ett viktigt steg framåt för patienterna och understryker den ökande nyttan av Venclyxto vid behandling av denna vanliga blodcancersjukdom, säger Neil Gallagher, läkare, PhD, ansvarig för läkemedelsutveckling på AbbVie. Om kombinationen Venclyxto och obinutuzumab godkänns av EU-kommissionen, kommer den att bli det första kemofria alternativet för behandlingsnaiva KLL-patienter där behandlingen kan avslutas efter ett år.

Det positiva CHMP-utlåtandet bygger på resultat från den kliniska fas III-studien CLL14, som utvärderade effekt och säkerhet hos Venclyxto i kombination med obinutuzumab jämfört med klorambucil i kombination med obinutuzumab. Det primära effektmåttet var prövarbedömd progressionsfri överlevnad (PFS; behandlingstid utan sjukdomsprogression eller dödsfall).
Vid analysen visade de prövarbedömda resultaten att de patienter som behandlades med Venclyxto plus obinutuzumab uppnådde bättre PFS än de patienter som behandlades med obinutuzumab plus klorambucil. Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus obinutuzumab överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för vart och ett av läkemedlen. Minst en biverkan av varierande grad förekom hos 94,3 % av patienterna i Venclyxto plus obinutuzumab-armen. De vanligaste grad 3/4-biverkningarna hos patienter som fick Venclyxto plus obinutuzumab var neutropeni med feber och infektioner. Tumörlyssyndrom rapporterades hos tre patienter i Venclyxto plus obinutuzumab-armen (samtliga under obinutuzumab-behandlingen och före insättandet av Venclyxto).1 Resultaten från CLL14-studien presenterades 2019 på American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årsmöte och publicerades i New England Journal of Medicine.

− Kemoterapi har historiskt varit den första behandlingen för patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Om venetoklax plus obinutuzumab-kombinationen godkänns i EU kommer tidigare obehandlade patienter, för första gången, att ha ett kemofritt och tidsbestämt behandlingsalternativ, säger Michael Hallek, läkare och ordförande för den tyska KLL-studiegruppen, direktör för avdelningen för internmedicin och centret för integrerad onkologi i Köln-Bonn vid Kölns universitetssjukhus i Tyskland, samt studiens huvudprövare. Tidig användning av venetoklax i kombination med obinutuzumab har möjlighet att förändra behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi, eftersom den har visat sig kunna förbättra resultaten så att patienterna kan leva längre utan sjukdomsprogression.

2018 godkände Europeiska kommissionen Venclyxto plus rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Venclyxto i monoterapi är tidigare godkänt inom EU för R/R KLL vid 17p-deletion eller TP53-mutation hos vuxna patienter, som inte är lämpliga för eller inte har svarat på en B-cell-receptor-hämmare, och för behandling av KLL hos vuxna patienter som inte har 17p-deletion eller TP53-mutation och som inte har svarat på vare sig kemoimmunterapi eller en B-cell-receptorhämmare.

Om kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

KLL är en långsamt växande form av leukemi, eller blodcancer, där för många omogna lymfocyter (en sorts vit blodkropp) förekommer, företrädesvis i blod och benmärg. KLL är den vanligaste formen av leukemi i västvärlden och svarar för cirka en tredjedel av alla nydiagnosticerade leukemier.2,3

Om fas III-studien, CLL14

Den randomiserade, multicenter, öppna, kontrollerade fas III-studien CLL14, som genomfördes i nära samarbete med den tyska KLL-gruppen (DCLLSG), utvärderade effekt och säkerhet vid en kombinationsbehandling med Venclyxto plus obinutuzumab (n=216) jämfört med obinutuzumab plus klorambucil (n=216) hos tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet (total Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) >6 eller kreatininclearance <70 ml/min). Behandlingarna administrerades under en tidsbestämd period om 12 månader för Venclyxto respektive klorambucil, båda i kombination med sex cykler av obinutuzumab. Studien omfattade 432 tidigare obehandlade patienter, som var diagnosticerade enligt kriterier från International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL). Det primära utfallsmåttet var prövarbedömd PFS.2

Viktiga sekundära effektmått var MRD-negativitet i perifert blod och benmärg, samt total och komplett respons (ORR respektive CR)1

Om Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel, som selektivt binder till och hämmar proteinet B-cellslymfom-2 (BCL-2). Hos en del blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar anrikas BCL-2 och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos. Venclyxto är en målstyrd behandling som blockerar BCL-2, så att apoptosprocessen återställs och cancercellerna kan dö.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. Patienter ska alltid få förebyggande åtgärder, och finns det en ökad övergripande risk för TLS ska intensivare åtgärder sättas in.3

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och trötthet.4

Venclyxto utvecklas av AbbVie och Roche. Det marknadsförs gemensamt av AbbVie och Genentech, en medlem av Roche Group, i USA och av AbbVie utanför USA. Tillsammans, är de båda företagen dedikerade till forskning kring BCL-2, och Venclyxto prövas i flera kliniska studier inom flera blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Om AbbVie inom onkologi

AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling. Det gör vi genom att kombinera vår djupa kunskap inom biologi med banbrytande teknik, samt i samarbete med våra partners – forskare, kliniska experter, andra företag, intresseorganisationer och patienter. Vi utforskar även olika möjligheter för att hjälpa patienter att få tillgång till våra cancermediciner.

Genom våra forsknings-och utvecklingsinsatser samt ett flertal samarbeten, har AbbVie nu en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella nya substanser inom fler än 20 olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 300 kliniska studier över hela världen. För mer information om AbbVie inom onkologi – se abbvie.com/oncology.

Referenser:
1.Fischer K, et al. Effect of fixed-duration venetoclax plus obinutuzumab (VenG) on progression-free survival (PFS), and rates and duration of minimal residual disease negativity (MRD–) in previously untreated patients (pts) with chronic lymphocytic leukemia (CLL) and comorbidities. Presented at the 2019 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting: June 4, 2019; Chicago.
2.NCI dictionary. NCI Dictionary of Terms. Chronic Lymphocytic Leukemia. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms. Accessed January 2020.
3.World Health Organization. 2014 Review of Cancer Medicines on the WHO List of Essential Medicines. http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/CLL.pdf. Accessed January 2020.4
4.Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling