Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo och Keytruda för behandling av klassiskt Hodgkins lymfom i andra linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Opdivo bör användas som monoterapi vid behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximab vedotin.
att Keytruda bör användas som monoterapi vid behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller som genomgått minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...

NT-rådets rekommendation: Avvakta med Zynlonta och Ebvallo

Läs mer...