Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ökat kliniskt värde av fortsatt behandling till progression med EGFR-hämmare vid spridd kolorektalcancer

Nya data på ASCO 2021: Ökat kliniskt värde av fortsatt behandling till progression med EGFR-hämmare vid spridd kolorektalcancer

Nya data från PanaMa-studien visar att fortsatt behandling med panitumumab (Vectibix) och cytostatika som underhållsterapi förlänger den progressionsfria överlevnaden för patienter med metastaserande kolorektalcancer.

– Det terapeutiska värdet av att inkludera EGFR-hämmare har varit föremål för diskussion, men här ser vi tre månaders förlängd progressionsfri överlevnad av att fortsätta behandla med panitumumab, säger Jan-Erik Frödin, docent i onkologi och en av landets mest erfarna experter på området.

På den stora cancerkongressen ASCO som i år hålls virtuellt presenterades data från den så kallade PanaMa-studien där EGFR-hämmaren panitumumab i kombination med 5-fluorouracil/leukovorin (5FU/LV) utvärderas som underhållsbehandling vid metastaserad kolorektalcancer (mCRC). PanaMa kan sägas utgöra den tredje, och avgörande, delen i den trilogi av studier som inleddes med SAPPHIRE och fortsatte med VALENTINO.

I SAPPHIRE kunde man visa att underhållsbehandling med 5-FU/LV plus panitumumab gav motsvarande effekt som kombinationen mFOLFOX6 och panitumumab, men med väsentligt reducerad förekomst av oxaliplatin-associerad perifer neuropati. Av VALENTINO-studien framgick att kombinationen 5-FU/LV plus panitumumab i sin tur gav bättre utfall än vid monoterapi med panitumumab.

I den nu aktuella studien randomiserades patienter med RAS vildtyp mCRC till underhållsbehandling med antingen 5FU/LV plus panitumumab eller enbart 5FU/LV. Efter 218 händelser vid data-cut off var den progressionsfria överlevnaden (PFS) i den grupp som fått tillägg av panitumumab 8,8 månader jämfört med 5,7 månader för dem som fått underhållsbehandling med 5FU/LV enbart. Även när det gäller total överlevnad där data ännu ej är mogna (OS, händelsefrekvens 54,4%), sågs en numerisk fördel för panitumumab-gruppen, 28,7 månader jämfört med 25,7 månader för 5FU/LV-gruppen. Grundat på dessa resultat menar PanaMa-prövarna att 5FU/LV plus panitumumab bör övervägas som standard vid underhållsbehandling för patienter med metastaserande kolorektalcancer.

Jan-Erik Frödin anser att PanaMa förvisso utgör ett värdefullt komplement till de lärdomar som tidigare studier gett, men han är tveksam till prövarnas tankar om att inkludera EGFR-hämmare i standardbehandlingen vid underhållsterapi.

– Vinsterna med en behandling måste alltid vägas mot dess biverkningar, säger han. Man kan inte bortse från att EGFR-hämmare ger en del biverkningar och många patienter uppskattar stort att få en behandlingspaus.

PanaMa leds av professor Dominik Paul Modest, Charité Universitätsmedizin i Berlin, internationellt ansedd som en av de ledande experterna inom kolorektalcancer. Se abstract från ASCO. Maintenance Therapy with 5-Fluorouracil/Leucovorin (5FU/LV) Plus Panitumumab (pmab) or 5FU/LV Alone in RAS Wildtype (WT) Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) – The PANAMA Trial (AIO KRK 0212)

Liknande poster

Ny teknik främjar forskning om hur kolorektalcancer kan förhindras

Läs mer...

Trombyl leder inte till minskad dödlighet i kolorektalcancer

Läs mer...

ASCO 2022 – bättre överlevnad med Vectibix jämfört med VEGF-hämmare vid metastaserande kolorektalcancer

Läs mer...