Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO 2022 – bättre överlevnad med Vectibix jämfört med VEGF-hämmare vid metastaserande kolorektalcancer

EGFR-hämmaren Vectibix i kombination med cytostatika ger påtagligt förbättrad total överlevnad vid första linjens behandling av patienter med icke-operabel avancerad kolorektalcancer (mCRC) jämfört med VEGF-hämmaren bevacizumab i kombination med cytostatika. Det visar data från PARADIGM, den första prospektiva randomiserade studien som utvärderar dessa behandlingsalternativ för patienter med vildtyp RAS mCRC.

– De här resultaten bekräftar värdet av EGFR-hämmaren Vectibix i kombination med cytostatika som första linjens behandling för patienter med vänstersidig kolorektalcancer, säger Jan-Erik Frödin, docent i onkologi och en av de ledande experterna på området.

De nya data presenterades vid the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting i Chicago, världens största cancerkongress.

PARADIGM är en randomiserad fas III-studie som jämför effekt och säkerhet av Vectibix med bevacizumab, båda i kombination med mFOLFOX6, hos patienter med icke-operabel avancerad mCRC (n=823) i första linjens behandling. Studien, som genomfördes i Japan av Takeda, är den första prospektiva studien som utvärderar dessa behandlingsalternativ hos patienter med vildtyp-RAS mCRC. Det primära utfallsmåttet var total överlevnad (OS) hos patienter med primärtumör på vänster sida (nedåtgående kolon, sigmoideum och rektum) och vid positivt utfall följt av OS i hela ITT-populationen.

Resultaten visar att kombinationen Vectibix och mFOLFOX6 ger signifikant förbättrad total medianöverlevnad (mOS) jämfört med bevacizumab plus mFOLFOX6, 36,2 månader mot 31,3. Hos patienter med vänstersidig primärtumör var överlevnadsfördelen ytterligare något större, 37,9 månader i Vectibix-gruppen mot 34,3 månader bland dem som fick bevacizumab.

– I Sverige har vi stor och lång erfarenhet av att behandla den här patientpopulationen med Vectibix och cytostatika. PARADIGM-studien bidrar nu med prospektiva data vilket tidigare saknats. Sidoskillnaden mellan vänster- och högersidig cancer är intressant och viktig. För de vänstersidiga tumörerna som är vildtyp RAS stärks indikationen att använda EGFR-hämmare tillsammans med cytostatika i första linjen, säger Jan-Erik Frödin och utvecklar sitt resonemang:

– Tidigare studier pekar på en betydande skillnad vad gäller antikroppseffekt mellan vänster- och högersidiga tumörer. Denna studie inkluderade få högersidiga tumörer och resultaten särredovisades inte varför vi inte kan dra några slutsatser för de högersidiga tumörerna.

Inga nya säkerhetssignaler observerades i studien.

Liknande poster

Ny teknik främjar forskning om hur kolorektalcancer kan förhindras

Trombyl leder inte till minskad dödlighet i kolorektalcancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med Yervoy som andra linjens behandling vid kolorektalcancer