Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt behandlingsalternativ för svenska patienter med tidigare behandlat aggressivt lymfom

NT-rådets rekommendation till regionerna

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Polivy kan användas i kombination med bendamustin och rituximab för behandling av vuxna patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation. Läs hela NT-rådets rekommendation här.

Nytt behandlingsalternativ

Godkännandet av Polivy är mycket välkommet och innebär ett nytt behandlingsalternativ för en svårbehandlad grupp, säger Kristina Drott, lymfomonkolog på Skånes universitetssjukhus i Lund. För de personer med diffust storcelligt B-cellslymfom som återfallit eller som inte svarat på tidigare behandling är prognosen dålig och få behandlingar finns tillgängliga, fortsätter hon. Nu finns det större möjlighet att förlänga livet ytterligare för en redan hårt drabbad grupp.

Accelererad godkännandeprocess

Polivygodkändes av EMA (European Medicines Agency) i januari i år. Godkännandet grundades på positiva resultat från GO2936-studien. Studieresultaten ledde tidigt till en accelererad godkännandeprocess från EMA och har också utvärderats inom EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment) som har det övergripande syftet att förkorta processen så att behövande patienter snabbare kan få tillgång till läkemedlet. Läs det globala pressmeddelandet här

Därmed är Polivy regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderad och tillgängligt för patienter i Sverige.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på [email protected] eller via telefon 08 – 726 12 00.

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för lymfom