Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus

Nu kan CAR-T-behandling ges vid Norrlands universitetssjukhus till vuxna patienter i norra sjukvårdsregionen. Den avancerade behandlingen har revolutionerat cancervården och innebär att patienter med vissa lymfom, där annan behandling inte har effekt, kan botas. Fler cancerdiagnoser står på tur.

Foto: Klas Sjöberg.

CAR-T-behandling går ut på att patientens egna T-celler, vita blodkroppar, skickas till ett laboratorium där de omvandlas för att kunna identifiera och förgöra cancerceller. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå kan nu vuxna patienter med två olika lymfomdiagnoser, där annan behandling inte gett önskad effekt, få CAR-T-behandling. Forskning som pågår talar för att CAR-T också kommer att kunna användas även på fler indikationer för lymfom och på fler diagnoser inom en snar framtid.

Lars Skagerlind, sjuksköterska och Cecilia Isaksson, läkare, båda vid Cancercentrums hematologiska avdelning, och Helén Fagernäs, sjuksköterska vid Laboratoriemedicin, visar hur man kontrollerar protokoll och produkt innan CAR-T-cellerna kan ges till patienten. Foto: Klas Sjöberg.

– Utvecklingen går mycket snabbt och inom de närmsta åren räknar vi med att fler hematologiska sjukdomar kan behandlas med CAR-T. Det är viktigt att avancerad behandling finns tillgänglig för patienter i hela landet, därför tyckte vi att det var dags att gå igenom kvalifikationsprocessen för att kunna ge CAR-T också här, säger Lars Skagerlind, sjuksköterska som koordinerar införandet vid Norrlands universitetssjukhus.

Tillgängligt i norra sjukvårdsregionen

Behandlingen har varit godkänd i Sverige sedan 2019, men vid Norrlands universitetssjukhus har man avvaktat då patientunderlaget här är litet. Enstaka patienter från norra sjukvårdsregionen har under dessa år fått behandlingen i Uppsala eller Lund.

Lars Skagerlind förklarar att det praktiska upplägget för CAR-T är närmast identiskt med en stamcellstransplantation. Kring det finns sedan många år ett väl fungerande samarbete med organisation och rutiner mellan Cancercentrums hematologiska sektion och Laboratoriemedicin. Den ackrediterade vävnadsinrättningen, som krävs för att hantera vävnader och celler, har Laboratoriemedicin.

Process för kvalifikation

Kvalifikationen har därför gått snabbt. I mars gjorde företaget som tillverkar CAR-T-celler en kvalitetsinspektion på Norrlands universitetssjukhus där man gick igenom rutiner, gjorde intervjuer med medarbetare och kollade lokaler, laboratorium och frysar. Sedan dess har Lars Skagerlind och hans kollegor arbetat med åtgärdslista med saker som behövde förtydligas och valideras. Parallellt med det har regionens jurister jobbat på avtalet med företaget.

CAR-T-celler klassas som ett läkemedel. Det innebär att de måste hanteras på ett särskilt sätt för att uppfylla de författningar som gäller för läkemedel. Rutiner för detta har arbetats fram av Cancercentrums apotekare tillsammans med Läkemedelscentrum. Det gäller också för rapportering av biverkningar, vilka kan vara svåra efter CAR-T-behandling.

För en tid sedan gjordes en så kallad dry run, där man gick igenom hela processen med att skörda celler från en patient, skicka de till laboratoriet och ta emot en CAR-T-produkt. Nu är avtalet på plats och behandlingen kan ges på Norrlands universitetssjukhus.

– Vi har stor fördel av att vi på hematologen och Laboratoriemedicin redan har så bra samarbete, med den dagliga kontakt vi har kring transplantationsprocessen kring stamceller. Vi har ett transplantationskontor med koordinatorer som sköter all logistik, kontakt med företaget och patienter. Vi har också en färdig kvalitetsgrupp som jobbar tillsammans med rutinförändringar och avvikelsehantering, säger Lars Skagerlind.

Framtidsbehandling

Även om CAR-T fortfarande är relativt nytt, ser långtidsöverlevnaden för patienter som fått behandling bra ut i studier. Lars Skagerlind tror att CAR-T är en stor del av framtiden, som andra avancerade terapiläkemedel.

– Det innebär redan nu att vi har en chans att bota en patient med lymfom som annars skulle ha fått palliativ behandling. Idag är det framför allt blodsjukdomar som är aktuellt, men i framtiden kanske det blir möjligt att använda CAR-T också mot solida tumörer. Även om det är en kostsam behandling, är det något som ges vid ett tillfälle, och innebär därför på sikt också en kostnadsvinst, säger Lars Skagerlind.

Fakta: CAR-T och avancerade terapiläkemedel

CAR-T-celler framställs från patientens eget blod. På ett laboratorium förses T-cellerna (de vita blodkropparna) med en chimär antigenreceptor, CAR. Dessa känner igen antigen på tumörcellerna och kan angripa dem. Från att cellerna skördats från patienten, tar det mellan tre och fyra veckor innan CAR-T-cellerna kommer och kan ges som en intravenös infusion.

CAR-T faller inom ramen för ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, eller avancerade terapiläkemedel på svenska. Dessa är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader och gener. CAR-T är den första avancerade cellterapibehandling som introduceras på Norrlands universitetssjukhus. Många fler behandlingar är under utveckling och förväntas bli tillgängliga de närmsta åren. Kunskap, erfarenhet och lärdomar från arbetet med CAR-T är värdefulla för införande av mer avancerade terapier inom ramen för Region Västerbottens arbete inom precisionsmedicin.

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi