Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Årets processledare i cancervården

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har idag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till sex medarbetare inom respektive kategori.

Processledarna i cancervården är den viktigaste länken mellan såväl nationell som regional kunskapsbildning och den kliniska verksamheten. De har en avgörande roll i arbetet med att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård.

Kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens och de närståendes möjlighet att vara delaktig i patientens vård.

Nyinstiftade utmärkelser
För att uppmärksamma och tacka dessa nyckelpersoner för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan i år instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Utmärkelserna överlämnades idag av H.K.H. Kronprinsessan Victoria, under RCCs och Socialdepartementets jubileumsdag för den nationella cancerstrategin i Aula Medica på Karolinska Institutet. Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska gick till en medarbetare i vardera sjukvårdsregion, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets processledare 2020 (från vänster på bilden ovan)
Johan Styrke, Norra sjukvårdsregionen
Britt-Marie Karlson, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Annika Sjövall, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Pernilla Dahm-Kähler, Västra sjukvårdsregionen
Marianne Maroti, Sydöstra sjukvårdsregionen (frånvarande, priset hämtades av Srinivas Uppgunduri)
Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, Södra sjukvårdsregionen

Motivering
Årets processledare 2020 är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC. Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård.

Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.


Årets kontaktsjuksköterska 2020 (fr vänster på bilden)
Elisabeth Einarsson Åberg, Södra sjukvårdsregionen
Anna-Karin Garp, Sydöstra sjukvårdsregionen
Eva Rosén, Västra sjukvårdsregionen
Hanna Rafstedt, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Anna Watz, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Frida Idenfors, Norra sjukvårdsregionen

Motivering
Årets kontaktsjuksköterska 2020 möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt. De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov.

De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade. Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

RCCs hedersutmärkelse 2020 (till höger på bilden)
Gunilla Gunnarsson, tidigare nationell cancersamordnare vid SKR och RCC i samvekans ordförande, tilldelades RCCs första hedersutmärkelse. Den kan delas ut till personer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat hängivet och uthålligt med att utveckla cancervården i cancerstrategins anda, och därigenom åstadkommit avgörande förbättringar som gjort tydliga skillnader för patienter med cancer.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd