Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data för BAVENCIO (avelumab)

Nya data för BAVENCIO (avelumab)

BAVENCIO (avelumab) visar signifikant förbättrad totalöverlevnad hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer.

 • Interimsanalys visar att fas III-studien JAVELIN Bladder 100 uppfyllde det primära effektmåttet att förlänga den totala överlevnaden (OS) som en första linjens underhållsbehandling jämfört med standardbehandling1
 • BAVENCIO är den första immunonkologiska behandlingen som signifikant förlänger OS i lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer (UC) i den första linjen i en fas III-studie

Merck och Pfizer rapporterar att fas III-studien JAVELIN Bladder 100 uppfyllde det primära effektmåttet för överlevnad (OS) vid den planerade interimsanalysen. I denna studie överlevde patienter med tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer (UC), vars sjukdom inte progredierat vid induktionskemoterapi och som randomiserats att få första linjens underhållsbehandling med BAVENCIO® (avelumab) och bästa stödjande vård (BSC), signifikant längre än de som bara fick BSC.1

En statistiskt signifikant förbättring av OS demonstrerades i BAVENCIO-armen i var och en av de co-primära populationerna: alla randomiserade patienter och patienter med PD-L1-positiva tumörer.1

Säkerhetsprofilen för BAVENCIO i studien var förenlig med den i JAVELIN-monoterapins kliniska utvecklingsprogram. Resultaten av studien kommer att lämnas in förpresentation vid en kommande medicinsk kongress och delas med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) och andra läkemedelsmyndigheter.

– Det finns ett stort behov av nya effektiva behandlingsalternativ för patienter med avancerad eller metastaserad urotelial cancer, säger Anders Ullén, docent och överläkare vid Tema Cancer, PO bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset, som var huvudprövare för studien JAVELIN Bladder 100 i Sverige.

– För denna patientgrupp, vars tumörer oftast utgår från urinblåsan, finns sedan tidigare tillgång till immunterapi i andra linjen efter progress på kemoterapi eller i första linjen hos patienter med högt PD-L1 uttryck som är olämpliga för cisplatinbehandling. Det som gör resultaten från denna första analys av data från studien intressanta är att man i studien gav immunterapi till patienter som utvecklat svar eller sjukdomsstabilisering på första linjens cisplatinbehandling, det vill säga som en kompletterande underhållsbehandling. Med denna nya behandlingsstrategi kunde man i JAVELIN Bladder 100 studien uppnå en signifikant förlängd överlevnad jämfört med enbart standardkemoterapi, hos alla patienter oavsett PD-L1 uttryck, avslutar Anders Ullén.

BAVENCIO är i klinisk prövningsfas som första linjens underhållsbehandling av avancerad UC och är ännu inte godkänd för den studerade indikationen.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN
Merck och Pfizer har en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för avelumab, JAVELIN, består av ca 20 kliniska studier, och fler än 10 000 patienter med över 15 olika tumörtyper. Förutom urotelial cancer även bland andra huvud- halscancer, merkelcellskarcinom, icke-småcellig lungcancer, och njurcellscancer.

Om BAVENCIO (avelumab)
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd – Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det förvärvade och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.2–4 BAVENCIO har också visats inducera NK cell-medierad direkt tumörcellslys via antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.4-6

Om Urinblåsecancer
I Sverige får årligen över 2800 personer diagnosen urinblåsecancer7,8. Över 90% av dessa tumörer utgår från urotelet, dvs urinblåseslemhinnan och det benämns då urotelial cancer.Varje år dör ca 700 personer till följd av sjukomen. Urinblåsecancer är tre gånger vanligare hos män än kvinnor och är tillsammans med övriga cancerformer i urinvägarna den tredje vanligaste cancerformen hos män.9 Medelåldern vid diagnos ligger i Sverige på 73år7.För patienter med lokalt avancerad urinblåsecancer är femårsöverlevnaden ca 30% till lägre än 20% om den är metastaserande.10

Godkända indikationer
BAVENCIO är godkänd i Europa som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (mMCC). 11 I Sverige har BAVENCIO en rekommendation av NT-rådet för användning i den indikationen sedan mars 2018.

BAVENCIO är godkänd i Europa i kombination med axitinib som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC).11

Referenser

 1. Data on file. Pfizer
 2. DolanDE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.
 3. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295.
 4. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157
 5. Kohrt HE, Houot R, Marabelle A, et al. Combination strategies to enhance antitumor ADCC. Immunotherapy. 2012;4(5):511-527.
 6. Hamilton G, Rath B. Avelumab: combining immune checkpoint inhibition and antibody-dependent cytotoxicity. Expert Opin Biol Ther. 2017;17(4):515-523.
 7. Nationellt vårdprogram. Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. 2019-04-10 Version: 3.1
 8. Rapporterat antal fall 2018, INCA, utdrag 2020-01-08
 9. Cancerfondsrapporten 2017
 10. Urinblåse-och urinvägscancer, Årsrapport nationellt kvalitetsregister 2017
 11. BAVENCIO Produktresumé Merck Europe B.V. fass.se

Liknande poster

Världsunikt material kan leda till genombrott vid blåscancer

NT-rådets rekommendationer: Padcev vid urotelial cancer

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer