Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny webbutbildning ska öka vårdens kunskap om cancer och graviditet

Webbutbildningen bygger på innehållet i vägledningen Cancer under graviditet som liksom webbutbildningen finns på cancercentrum.se.

Att få cancer under graviditeten är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 gravida om året. Vårdens kunskap inom området är därför begränsad. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras nu en webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Den nationella webbutbildningen är framtagen av Regionalt cancercentrum väst på uppdrag av RCC i samverkan. Syftet är att öka och sprida kunskap om utredning, vård och behandling av dem som insjuknar i cancer antingen under graviditeten eller tiden närmast efter förlossningen.

Utbildningen är baserad på vägledningen ”Cancer under graviditet” som publicerades i april 2019. Vägledningen är framtagen av patienter, närstående och sjukvårdspersonal utifrån sina skilda perspektiv.

– Tanken med utbildningen är att den ska vara en informationsplattform och ett stöd för vårdpersonal som träffar gravida med cancer. Syftet är också att öka kunskapsutbytet mellan professionerna, säger Ewa Carlsson-Lalloo, sjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Olika vägval
I Sverige är det ungefär en av tusen gravida per år som insjuknar i cancer. De vanligaste cancerformerna är lymfom, hud-, bröst-, livmoderhals- och äggstockscancer.

Patienten har olika vägval beroende på cancerdiagnos, när i graviditeten diagnosen ställs och i vilket stadium cancern upptäcks. Det är därför viktigt att datera hur långt i graviditeten patienten har kommit.

– Vårdpersonalens uppdrag är att ge den gravida patienten den information och det stöd som behövs för att både patient och närstående ska kunna vara med och påverka vården och ta de beslut som krävs. En förutsättning för ett gott bemötande är också att det finns en samverkan mellan olika delar av vården och att vårdpersonalen tillsammans med varje patient hittar en samsyn kring behandlingen, säger Anna Verdoes, enhetschef för vårdutveckling vid Regionalt cancercentrum väst.

Besked om graviditet och cancer
Eliza Madlycke hade just slutat amma när hon upptäckte en knuta i bröstet. Hon vände sig till sjukvårdsrådgivningen med sin oro, men fick beskedet att orsaken nog var hormonell. Kort därefter visade det sig att hon var gravid med sitt andra barn.

– Det kändes såklart fantastiskt, vår dotter skulle få ett efterlängtat syskon. Samtidigt växte knölen i bröstet och oron kom tillbaka. När jag återigen vände mig till sjukvårdsrådgivningen fick jag beskedet att det nog inte var någon fara eftersom jag var gravid. Men knölen fanns där och jag var fortsatt orolig. Därför vände jag mig till vårdcentralen och kort därefter remitterades jag till mammografi och provtagning.

Några veckor in i graviditeten diagnostiserades Eliza Madlycke med hormonkänslig bröstcancer. Hon genomgick operation och cellgiftsbehandling och hösten 2016 födde Eliza en frisk dotter.

– Jag är oerhört tacksam att allt gick bra och för den professionella vården och behandlingen. Men det dröjde innan jag blev tagen på allvar. Vid den här tiden fanns så mycket information om detta och vårdpersonalen visste inte heller så mycket. Nu finns den där vägledningen om graviditet och cancer och den är en bra och viktig kunskapskälla, säger Eliza.

Utbildningen indelad i fyra delar
Webbutbildningen är ett komplement till vägledningen och andra dokument, och består av fyra delar: introduktion, behandling och utredning under graviditet, handläggning och bemötande samt autentiska patientberättelser.

I slutet av utbildningen finns även en länksamling till mer information och fördjupad kunskap.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...