Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny data vid tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto inom KLL visar bibehållen PFS tre år efter avslutad behandling

Ny data vid tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi visar bibehållen progressionsfri överlevnad tre år efter avslutad behandling

  • Fyraårig uppföljningsanalys från fas III-studien CLL14 (median uppföljningstid 52,4 månader) visar fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) efter avslutad behandling med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med kombinationen klorambucil och obinutuzumab hos tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • En majoritet av patienterna som behandlades med venetoklax i kombination med obinutuzumab har inte fått något återfall tre år efter avslutad behandling

AbbVie meddelar resultat från en fyraårig uppföljningsanalys av fas III-studien CLL14, som visar att tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet som behandlades med venetoklax i kombination med obinutuzumab har en fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) och högre grad av icke-mätbar kvarvarande sjukdom (uMRD) jämfört med patienter som fick behandling med kemoimmunoterapi med obinutuzumab och klorambucil. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress).

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling