Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rekommendation för Bavencio i första linjens behandling av avancerad njurcellscancer

Nu rekommenderar NT-rådet BAVENCIO i kombination med axitinib i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna oberoende av prognostisk riskgrupp.

NT-rådet rekommenderar checkpointhämmaren BAVENCIO (avelumab), en PD-L1-hämmare, i kombination med axitinib, en tyrosinkinashämmare (VEGFR-hämmare) som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC). Rekommendationen är uppdaterad utifrån de nya avtalen som gäller från 2021-01-01 och ersätter den tidigare rekommendationen från 2020-06-25.

NT-rådets bedömning baseras på den vetenskapliga dokumentationen från fas III-studien JAVELIN Renal 101, en randomiserad, öppen multicenterstudie som inkluderar 886 patienter. Studien visade signifikant minskad risk för sjukdomsprogression eller död med 31% (HR: 0,69 [95% CI: 0,574-0,825; p<0.0001]) och närmare dubblerad objektiv responsfrekvens (ORR; 52,5% [95% CI: 47,7-57,2] vs. 27,3% [95% CI: 23,2-31,6] jämfört med sunitinib för patienter med avancerad njurcancer (RCC) oavsett uttryck av PD-L1.1

Merck och Pfizer har en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Liknande poster

NT-rådet rekommenderar Keytruda som adjuvant behandling för njurcellscancer

Långtidsdata bekräftar ökad överlevnad med Bavencio för lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Bavencio, Keytruda och Opdivo vid avancerad njurcellscancer