Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rekommendation för Bavencio i första linjens behandling av avancerad njurcellscancer

Nu rekommenderar NT-rådet BAVENCIO i kombination med axitinib i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna oberoende av prognostisk riskgrupp.

NT-rådet rekommenderar checkpointhämmaren BAVENCIO (avelumab), en PD-L1-hämmare, i kombination med axitinib, en tyrosinkinashämmare (VEGFR-hämmare) som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC). Rekommendationen är uppdaterad utifrån de nya avtalen som gäller från 2021-01-01 och ersätter den tidigare rekommendationen från 2020-06-25.

NT-rådets bedömning baseras på den vetenskapliga dokumentationen från fas III-studien JAVELIN Renal 101, en randomiserad, öppen multicenterstudie som inkluderar 886 patienter. Studien visade signifikant minskad risk för sjukdomsprogression eller död med 31% (HR: 0,69 [95% CI: 0,574-0,825; p<0.0001]) och närmare dubblerad objektiv responsfrekvens (ORR; 52,5% [95% CI: 47,7-57,2] vs. 27,3% [95% CI: 23,2-31,6] jämfört med sunitinib för patienter med avancerad njurcancer (RCC) oavsett uttryck av PD-L1.1

Merck och Pfizer har en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Liknande poster

NT-rådet rekommenderar Keytruda som adjuvant behandling för njurcellscancer

Läs mer...

Långtidsdata bekräftar ökad överlevnad med Bavencio för lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Läs mer...

Bavencio, Keytruda och Opdivo vid avancerad njurcellscancer

Läs mer...