Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Jemperli för patienter med återkommande eller avancerad endometriecancer

NT-rådet rekommenderar Jemperli (dostarlimab) för behandling av patienter med återkommande eller avancerad endometriecancer med dMMR/MSI-H som har progredierat under eller efter behandling med platinumbaserad cytostatikabehandling. [i],[ii]

Det maligna tillståndet endometriecancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen och årligen drabbas ungefär 1 400 kvinnor. Upp till 30% av patienter med endometriecancer har tumör med dMMR (defekt mismatch repair)/MSI-H (hög mikrosatellitinstabilitet).[iii],[iv] Tumörer med biomarkörerna dMMR- eller MSI-H har en högre mutationsfrekvens och sämre möjlighet att reparera DNA. För dessa patienter rekommenderar nu NT-rådet regionerna att använda dostarlimab för behandling av återkommande eller avancerad endometriecancer.

  • NT-rådets besked är glädjande då det kan möjliggöra att kvinnor med återkommande eller avancerad endometriecancer får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, säger Anna Linnér, medicinsk chef, GSK Sverige.


Om dostarlimab
Jemperli (dostarlimab) är en monoklonal antikropp som binder till PD-1-receptorn på ytan av cancerceller, vilket förhindrar bindning mellan aktiverade T-celler och tumörcellens ligander PD-L1/L2.2 Detta hjälper immunsystemet att identifiera cancern och leder till att den anti-tumorala immunresponsen antingen bibehålls eller re-aktiveras. Behandling med dostarlimab är en form av immunterapi och läkemedlet ges intravenöst, 500 mg var 3:e vecka i fyra cykler följt av 1000 mg var 6:e vecka.

Effekt och säkerhet för dostarlimab studerades i GARNET-studien, en icke-kontrollerad och öppen multicenterstudie med flera parallella kohorter. I kohort A1 rekryterades patienter med endometriecancer med dMMR eller MSI-H som samtliga hade progredierat under eller efter tidigare platinainnehållande behandling. Vid tidpunkten för diagnos var 18,5% av patienterna med endometriecancer med dMMR/MSI-H i stadium IV enligt FIGO, vilket i regel innebär att dottertumörer har spridit sig i kroppen. Vid studiestarten befann sig 65,7% av patienterna i FIGO-stadium IV. Av de 108 patienterna med endometriecancer som ingick i studien svarade 43,5% på behandlingen.

Om endometriecancer
Endometriecancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen och den sjätte vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor.3 Endometriecancer uppstår i endometriet, den slemhinna som täcker livmoderns yttersta epitel.[v],[vi] Cancerformen förekommer oftast hos kvinnor som genomgått klimakteriet, men 25% av fallen återfinns hos patienter som ännu inte genomgått klimakteriet, varav 5% är under 40 år.[vii],[viii]

Den huvudsakliga riskfaktorn för endometriecancer är övervikt, men även östrogenbehandling, högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer. Chansen till överlevnad är förhållandevis god eftersom patienterna oftast får tidiga symtom i form av blödningar och söker vård, vilket gör att sjukdomen kan upptäckas i ett tidigt skede (cirka 75% stadium I).3

De vanligaste behandlingsmetoderna för endometriecancer är kirurgi i form av hysterektomi, där livmodern avlägsnas genom operation, tillsammans med en så kallad bilateral salpingooforektomi där både äggledare och äggstockar avlägsnas.

[i] Janusinfo.se

[ii] Jemperli (dostarlimab). Produktresumé.

[iii] Regionala cancercentrum i samverkan Nationellt vårdprogram Livmoderkroppscancer (endometrie/corpuscancer). Version 2.0. Regionalcancercentrum. [Online] 15 juni 2021. https://cancercentrum.se/globalassets/varauppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2020/201116/nvplivmoderkroppscancer-2020-11-16.pdf.

[iv] Makker V, Green AK, Wenham RM, Mutch D, Davidson B, Miller DS. New therapies for advanced, recurrent, and metastatic endometrial cancers. Gyneco/ Oncol Res Pract. 2017;4(19):1-12.

[v] Dörk T, Hillemanns P, Tempfer C, Breu J, Fleisch MC. Genetic susceptibility to endometrial cancer: risk factors and clinical management. 2020, Vol. 12, 9.

[vi] Kim JJ, Chapman-Davis E. Role of progesterone in endometrial cancer. Seminars in reproductive medicine. 2010, Vol. 28, 1.

[vii] Olson, S.H.; Jewell, E.; Rastogi, R.M. Endometrial Cancer. In Women and Health, 2nd ed.; Academic Press: Cambridge, MA, USA; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2013; pp. 1147–1158. ISBN 978-0-12-384978-6.

[viii] Benedet, J.L.; Miller, D.M. Gynaecologic Cancer. In UICC International Union against Cancer Manual of Clinical Oncology, 7th ed.; Pollack, R.E., Ed.; Wiley: New York, NY, USA, 1999; pp. 537–562.

Liknande poster

Uppdaterad rekommendation från NT-rådet angående Jemperli (dostarlimab)

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi

Nya resultat från fas 3-studie med Jemperli (dostarlimab) vid avancerad eller recidiverande endometriecancer