Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cantargia presenterar positiva interimsdata för kombinationsterapi med nadunolimab på ESMO-konferensen

Cantargia AB presenterade idag nya interimsdata på ESMO-konferensen för nadunolimab (CAN04) i kombination med gemcitabin/cisplatin vid behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Avläsning av data gjordes i augusti 2021 och effektanalysen inkluderar 27 patienter. Sammanfattningsvis är effekten högre jämfört med historiska kontrolldata för enbart cellgifter, med en responsfrekvens (ORR) på 53% i icke-skivepitel NSCLC. I den totala gruppen var ORR 48% och progressionsfri överlevnad (PFS) 7,2 månader i median. ORR var högst i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab monoterapi. Dessa data stödjer den fortsatta utvecklingen av nadunolimab i NSCLC; kombinationsbehandling med cellgifter i patienter med icke-skivepitel NSCLC som uppvisar progression efter immunterapi.

Läs hela pressmeddelandet

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer