Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Libtayo® (cemiplimab): nya studieresultat med upp till 3 års uppföljning

Under årets virtuella ASCO-möte (American Society of Clinical Oncology) presenterades nya uppföljningsdata från den pivotala fas 2-studien för PD-1-hämmaren Libtayo® (cemiplimab) vid avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC) som är den dödligaste icke-melanomformen av hudcancer. Dessa resultat visar både längre responsduration samt högre andel patienter med komplett respons (CR) än vad som tidigare rapporterats.

”Denna treåriga uppföljning av data visar betydelsefulla resultat för Libtayo, som nu i många länder ses som standardbehandling för patienter med avancerade CSCC,” säger Dr Danny Rischin, direktör, Institutionen för medicinsk onkologi vid Peter MacCallum Cancer Centre, Victoria, Australien. ”Data för Libtayo gällande responsduration samt total överlevnad ger nya insikter om långtidsbehandling av avancerad CSCC, då medianen fortfarande inte nåtts för något av måtten. Det är anmärkningsvärt att antalet patienter med komplett respons ökar med längre uppföljning, vilket förstärker potentiell nytta av pågående behandling med Libtayo vid denna aggressiva hudcancer.”

Med upp till tre års uppföljning visar resultaten från den pivotala fas 2-studien att 46% av patienterna (95% CI: 39%-53%) får en tumörkrympning efter behandling med Libtayo, med en mediantid till respons på 2,1 månader (interkvartilintervall [IQR]: 1,9-3,7 mån). Ytterligare 16% av patienterna uppnår komplett respons. Bland de patienter med metastaserad sjukdom, som hade den längsta uppföljningen (grupp 1), har nu 20% av patienterna uppnått en komplett respons, en ökning från 7% vid 2017 års primäranalys. Bland de patienter som uppnådde en komplett respons i någon grupp var mediantiden till detta 11,2 månader (IQR: 7,4-14,8 mån). Medianens totala överlevnad och medianduration för respons har ännu inte uppnåtts för någon behandlingsgrupp.

Läs mer på Sanofis webbsida

Liknande poster

Sarclisa plus proteasomhämmare gav en median progressionsfri överlevnad på närmare 3 år vid multipelt myelom

Keytruda, Libtayo, Opdivo och Tecentriq för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

Fas III-studie med Libtayo avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad OS hos patienter med första linjens avancerad NSCLC