Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Late-breaking” resultat för zolbetuximab vid cancer i magsäcken eller magmunnen

Astellas har presenterat uppdaterade effekt- och säkerhetsdata att presenteras från fas 3-studien GLOW och fas 3-studien SPOTLIGHT och som båda utvärderar behandling med zolbetuximab hos patienter med Claudin 18.2 (CLDN 18.2)-positiv, HER2-negativ, icke-operabel, lokalt avancerad, eller metastaserande adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen. Resultaten presenterades muntligen den 21 oktober som ”late-breaking” (Abstract #LBA81 och Abstract #LBA82 ) på årets ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, den 20-24 oktober 2023.

Studien GLOW utvärderar första linjens behandling med zolbetuximab i kombination med CAPOX (en kombinationsterapi som inkluderar kapecitabin och oxaliplatin), jämfört med placebo i kombination med CAPOX. De nya data med 8,7 månader längre uppföljning bekräftar de tidiga data som presenterades på ASCO GI 2023 och publicerades i juli i år i Nature Medicine. Zolbetuximab i kombination med CAPOX fortsatte att visa statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) jämfört med placebo + CAPOX.

Fas 3-studien SPOTLIGHT utvärderar första linjens behandling med zolbetuximab i kombination med mFOLFOX6 (en kombinationsterapi som inkluderar oxaliplatin, leucovorin och fluorouracil), jämfört med placebo i kombination med mFOLFOX6. De nya data med 9,7 månader längre uppföljning bekräftar tidigare presentrede data från SPOTLIGHT och som publicerades 2023 i maj i Lancet, och visar att zolbetuximab i kombination med mFOLFOX6 fortsatte att visa statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS), jämfört med placebo i kombination med mFOLFOX6.

Dessa senaste resultat stödjer betydelsen av Claudin 18.2 som biomarkör för metastaserande adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen, och där fas 3-studierna SPOTLIGHT och GLOW är en del av Astellas utvecklingsprogram för zolbetuximab och som ligger till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska myndigheter.

Liknande poster

Resultat visar signifikant förlängd överlevnad vid behandling med Padcev i kombination med Keytruda

Läs mer...

Resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI hos högriskpatienter med prostatacancer

Läs mer...