Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda, Tecentriq och Opdivo för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

NT-rådet rekommenderar att immunterapi bör användas till patienter med metastaserad icke småcellig lungcancer i första linjen. Rekommendationen är en uppdatering av tidigare publicerad rekommendation och innebär att Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinabaserad kemoterapibehandling (platinadubblett) tillkommit som behandlingsalternativ.

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

att immunterapi bör erbjudas patienter med metastaserad icke småcellig lungcancer i första linjen som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. Något av nedanstående alternativ används beroende på klinisk situation:

– Keytruda som monoterapi vid behandling av metastaserad ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen till vuxna patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva förmutationer i EGFR eller ALK.

– Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed i första linjen till vuxna patienter med metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp* i gott allmäntillstånd.

– Keytruda i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel i första linjen till vuxna patienter med metastaserad NSCLC av skivepiteltyp* i gott allmäntillstånd.

– Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin i första linjen till behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd.

– Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinum-dubblett kemoterapi för behandling i första linjen av patienter med metastaserande och/eller recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer inte är positiva för mutationer av EGFR eller ALK.

*För patienter med NSCLC och ett PDL1-uttryck ≥ 50 %är det för närvarande oklart om det föreligger någon ytterligare tilläggseffekt av kombinationen jämfört med Keytruda i monoterapi, varför monoterapi med Keytruda kvarstår som ett alternativ för denna grupp.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom