Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda, Tecentriq och Opdivo för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

NT-rådet rekommenderar att immunterapi bör användas till patienter med metastaserad icke småcellig lungcancer i första linjen. Rekommendationen är en uppdatering av tidigare publicerad rekommendation och innebär att Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinabaserad kemoterapibehandling (platinadubblett) tillkommit som behandlingsalternativ.

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

att immunterapi bör erbjudas patienter med metastaserad icke småcellig lungcancer i första linjen som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. Något av nedanstående alternativ används beroende på klinisk situation:

– Keytruda som monoterapi vid behandling av metastaserad ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen till vuxna patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva förmutationer i EGFR eller ALK.

– Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed i första linjen till vuxna patienter med metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp* i gott allmäntillstånd.

– Keytruda i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel i första linjen till vuxna patienter med metastaserad NSCLC av skivepiteltyp* i gott allmäntillstånd.

– Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin i första linjen till behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd.

– Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinum-dubblett kemoterapi för behandling i första linjen av patienter med metastaserande och/eller recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer inte är positiva för mutationer av EGFR eller ALK.

*För patienter med NSCLC och ett PDL1-uttryck ≥ 50 %är det för närvarande oklart om det föreligger någon ytterligare tilläggseffekt av kombinationen jämfört med Keytruda i monoterapi, varför monoterapi med Keytruda kvarstår som ett alternativ för denna grupp.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

Mutation hos lungcancerpatienter kopplas till ökad risk för hjärnmetastaser

Läs mer...

Aktivering av NK-celler möjlig väg för framtida behandling av hudlymfom

Läs mer...

Anna Martner tilldelas Eric K. Fernströms pris för yngre forskare

Läs mer...