Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Individualiserad läkemedelsbehandling – här är vi och så kan framtiden se ut

Vi har utvecklat ett cellkultursbaserat test av läkemedelskänslighet för individualiserad cancerbehandling. Analysen ingår sedan 2005 som en del av Akademiska laboratoriets sortiment i Uppsala. Cellbaserade
tester är ett av flera alternativ för individualiserad cancerbehandling som finns tillgängligt idag men som inte vunnit allmän spridning inom klinisk praxis. Individualisering innebär att behandlingsval för den enskilda patienten görs på basen av preterapeutiska analyser av de faktorer som vi idag vet borde påverka behandlingssvaret. Men vad menas egentligen med individualiserad cancerbehandling? Utöver individualiserad cancerbehandling används begrepp som ”skräddarsydd” behandling och på engelska ”individualized”, ”tailored” eller ”personalized” therapy liksom ”precision medicine”. Begreppen är ingalunda väldefinierade och vissa tycks mena att vi idag redan har individualiserad behandling då vi inför ett terapibeslut väger in olika faktorer som har med individens cancersjukdom att göra. De grundläggande faktorerna på tumörnivå är sedan länge cancerdiagnosen, kompletterad med sjukdomsutbredning enligt TNM och till exempel tumörens differentieringsgrad. På organismnivå vägs patientens allmäntillstånd, samsjuklighet och annan medicinering in då sådana faktorer påverkar behandlingseffekt och tolerans.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Cancerforskare på Akademiska tilldelas innovationspris

Håkan Olsson till minne – Utmanade dogmer och gick nya vägar

Forskare bakom läkemedel mot cancer belönas med Hjärnäpplet