Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hudcancerfallen fortsätter öka – åtgärder behövs mot skadlig solexponering

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har ökat under lång tid. Att skydda sig mot solen för att minska risken för hudcancer är därför viktigt. Trots det saknar Sverige politik som förebygger skadlig solexponering, visar Cancerfondsrapporten 2022. 

Hudcancerfallen ökar

Hudcancerfallen ökar

Många vet att solens UV-strålar kan orsaka cancer. Trots det har antalet nya fall av hudcancerformen malignt melanom ökat markant under lång tid. Exponering för sol står idag för cirka sju procent av alla cancerfall.

– Många vill nu ta vara på vårsolen. Och det finns tecken på att fler vistas i solen på ett säkert sätt, men utvecklingen går för långsamt. Det är viktigt att människor följer rekommendationer för att skydda sig mot solen, men även samhället måste arbeta för att förebygga ohälsosam solexponering, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Cancerfondens kartläggning av den cancerförebyggande politiken visar på luckor på samhällsnivå i fråga om solexponering. Idag finns till exempel inga riktlinjer för skydd mot solen när nya stadsområden utvecklas. Och även om Sverige har jämförelsevis bra föreskrifter om att lekplatser, skolgårdar och arbetsplatser ska skydda mot ohälsosam solexponering så är det inte säkert att de tillämpas.

Till exempel finns indikationer på att det finns mer för arbetsgivare att göra för att motverka ohälsosam solexponering i arbetet. 16 procent av alla arbetstagare jobbar utomhus, och 2018 var det runt 175 000 personer som brände sig i solen i sitt arbete, enligt en undersökning från Kairos Future 2018. Förra året undersökte dessutom Cancerfonden ett urval av kommuner och hur deras förskolor arbetade för att skydda barn mot stark sol. Det framkom att en stor del av kommunerna i undersökningen saknade en policy för att skydda barnen, och att en del förskolor inte uppfyllde Boverkets råd om goda skuggförhållanden på förskolegården.

– För att minska antalet hudcancerfall krävs åtgärder som inte enbart har fokus på vad individen kan göra för att skydda sig mot solen. Politiken kan göra mer för att stärka det förebyggande arbetet mot ohälsosam solexponering, säger Ulrika Årehed Kågström.

Cancerfonden vill att:

  • Alla kommuner ska säkerställa att Boverkets råd för skuggiga platser vid förskolor och skolor genomförs.
  • Förbud mot solariesolande för kosmetiskt bruk ska införas.
  • Informationsinsatser till allmänheten för bättre solvanor ska genomföras regelbundet.

Om Cancerfondsrapporten ”Stora luckor i politiken för att förebygga cancer”
3 a 10 cancerfall kan förebyggas med hälosammare levnadsvanor. I Cancerfondsrapporten har Cancerfonden granskat den cancerförebyggande politik som idag finns i Sverige. Granskningen har gjorts utifrån en internationellt vedertagen modell framtagen av World Cancer Research Fund International. Med stöd i forskning sammanfattar modellen de områden som är avgörande för att förebygga påverkbara cancerfall i befolkningen.  Läs rapporten här.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre