Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Halverade svarstider med digitaliserad patologi   

På fyra år har den genomsnittliga tiden för att analysera vävnadsprover nästan halverats inom Klinisk patologi i Region Skåne. Samtidigt har antalet prover som analyseras fortsatt att öka. Bakom de snabbare svarstiderna ligger framförallt ett stort digitaliseringsarbete – något som i slutändan gör att fler behandlingar kan påbörjas tidigare.

Datorer ersätter mikroskopen och leder till snabbare svarstider.

Hos Klinisk patologi analyseras celler och vävnad från prover som kommer in från hälso- och sjukvården runt om i hela Skåne. Patologins analyser är avgörande för noggrann diagnos och behandlingsplanering och ju snabbt ett prov analyseras desto snabbare kan eventuell behandling kan sättas in.

Datorer ersätter mikroskop

Sedan 2019 har den genomsnittliga svarstiden gått från 20,3 dagar till att under hösten 2023 ligga på 11 dagar. Bakom den stadiga förbättringen ligger flera faktorer. En viktig del är att patologin under denna tid har digitaliserats och att patologerna inte längre behöver hantera mikroskoperingsglas. Mikroskopen har istället bytts ut mot högupplösta datorskärmar, med verktyg för effektivare och säkrare diagnoser.

– Vi fortsätter vår digitaliseringsresa och ser framtidspotential bland annat digital celldiagnostik, labbautomation och inte minst i att implementera AI-verktyg i analysarbetet. Vi är involverade i flera större projekt för att utveckla tolkningsverktyg för diagnostik och vi räknar med att ha en första klinisk lösning på plats inom två till tre år, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne.

Utöver att verktygen för att granska proverna förbättrats, sker konsultationer nu oberoende av var i Skåne proverna har tagits. Patologiverksamheten samordnar resurserna regionalt och kan omfördela prover mellan orterna för att jämna ut arbetsbelastningen.

 Satsning på medarbetarna 

Hos Klinisk patologi har man också genomförts en stor satsning på rekrytering och utbildning av patologer. Sett över en tioårsperiod har antalet patologer i regionen blivit nästan dubbelt så många.

– Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning, både när det gäller patologer och biomedicinska analytiker. Nationellt råder det brist på båda yrkesgrupperna. Genom att fortsätta att satsa på verksamheten och ligga i framkant och att erbjuda både stimulerande arbetsuppgifter och flexibilitet i arbetet, tror vi att vi även framgent kommer att kunna attrahera de bästa medarbetarna. säger Gunilla Bodelsson.

 

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Kolla brösten på köpcentret – ny metod för att öka tillgängligheten