Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling

Härom året inleddes ett nationellt samarbete om precisionsmedicin mellan sjukvård, akademi och industri, MEGALiT. Projektet har nu resulterat i en läkemedelsstudie ledd från Akademiska sjukhuset som innebär att fler cancerpatienter kan erbjudas mer individuellt anpassad behandling med målstyrda läkemedel. Detta lyfts fram med anledning av världscancerdagen 4 februari.

– Hittills har elva patienter med långt framskriden, solid tumörsjukdom inkluderats i studien, varav sex har utvärderats för möjlig behandling med målstyrt cancerläkemedel. Vi räknar med att inkludera 154 patienter i första fasen där fokus framförallt är att utvärdera effekt och biverkningar. I nästa fas kommer fler patienter, även de med lymfkörtelcancer, leukemi och cancer som utgår från stödjevävnader att ingå, säger Peter Nygren, överläkare och professor i cancerfarmakologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som koordinerar studien nationellt.

MEGALiT är en nationell testbädd och arena för systeminnovation kring precisionsmedicinsk läkemedelsbehandling av cancer. Det innebär att man utgår ifrånatt cancerpatienters sjukdom kan ha särdragsom gör att behandlingen ska individualiseras mer än vad som gjorts. Med genetisk analys av tumören förutsägs om en viss läkemedelsbehandling kan fungera för en specifik patient och om så är fallet blir den tillgänglig inom studien.Det handlar om en så kallad fas II-studie som inletts vid Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Som plattform kan MEGALiT fylla det tomrum som idag finns för att kunna arbeta tillämpat med precisionsmedicinska kliniska studier integrerat i rutinsjukvården, framhåller Peter Nygren.

För att precisionsmedicinen ska nå sin fulla potential efterlyser han en nationell täckning, att övriga cancerkliniker ansluter.

– Det skulle ge möjlighet att förbättra cancerbehandlingen oavsett var patienten bor samtidigt som personal från flera sjukhus och forskningsenheter skulle få möjlighet att praktiskt tillämpa avancerade diagnostiska plattformar som beslutsstöd i dagligt kliniskt arbete samtidigt som det systematiskt samlas in vävnadsmaterial som kan ligga till grund för framtida forskning, framhåller Peter Nygren.

Aktörerna inom MEGALiT driver gemensamt ett antal olika delprojekt. Ett handlar om att utveckla och tillämpa avancerade tekniska lösningar för att samla in och bearbeta data och skapa bättre möjlighet till digital interaktion mellan patient, anhöriga och sjukvården. Ett annat delprojekt är inriktat på att skapa verktyg som kan underlätta för andra forskare och företag att starta nya precisionsmedicinska cancerstudier, ett ofta både resurs- och tidskrävande arbete där många tvingas ’återuppfinna hjulet’.

– Det engagemang, kunskap och långsiktighet som våra samarbetspartners visar är absolut centralt för projektet och för att fortsätta driva på utvecklingen inom precisionsmedicin. Genom att tillvarata ett samlat kunnande och kanalisera det in i hälso- och sjukvården, både i studier och klinisk vardag vill vi skapa nytta för patienten, avrundar Peter Nygren.

FAKTA: MEGALiT

  • A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial (MEGALiT) är en nationell testbädd och arena för systeminnovation kring precisionsmedicinsk läkemedelsbehandling av cancer.
  • Drivs från Akademiska sjukhuset/Region Uppsala i ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Genomic Medicine Sweden (GMS).
  • Övriga samarbetspartners är bland andra Roche, Novartis, Viedoc Technologies, IQVIA, GSK, Kaiku Health och IBM som alla bidrar på olika sätt med kunnande, resurser och/eller ekonomiskt stöd.

Projektet har också erhållit forskningsanslag från Sjöbergstiftelsen, Lions, BioCare samt Onkologiska stiftelsens forskningsfond.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Läs mer...

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Läs mer...

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...