Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fas-III data för LAG-3-blockerande antikroppen relatlimab vid tidigare obehandlad metastaserande eller icke-resektabelt malignt melanom

Bristol Myers Squibb meddelar att LAG-3-blockerande antikroppen relatlimab och nivolumab visar signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad jämfört med Opdivo vid tidigare obehandlad metastaserande eller icke-resektabelt malignt melanom.

  • Första fas III-data som presenteras från en studie som utvärderar en LAG-3-blockerande antikropp
  • Fast doskombination av relatlimab och nivolumab visade statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad jämfört med Opdivo som monoterapi
  • Studien visar att hämning av LAG-3 tillsammans med PD-1 bidrar till förbättrade utfall för patienter
  • Resultaten presenteras i en muntlig presentation på 2021 års American Society of Clinical Oncology (ASCO) kongress

Bristol Myers Squibb presenterar resultat från fas II/III-studien RELATIVITY-047, som visar att en fast doskombination av relatlimab, en LAG-3-blockerande antikropp, och nivolumab, administrerad som en infusion, ger en statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS), jämfört med enbart Opdivo (nivolumab) hos patienter med tidigare obehandlad metastaserande eller icke-resektabelt malignt melanom. För patienter som behandlades med kombinationen var mediantiden för progressionsfri överlevnad (mPFS) signifikant längre; 10,12 månader (95% konfidensintervall [KI]: 6,37–15,74) jämfört med 4,63 månader för patienter som behandlades med Opdivo (95% KI: 3,38–5,62]) ; (Hazard Ratio [HR] 0,75 (95% KI 0,62, 0,92, p=0,0055). Förbättringen av progressionsfri överlevnad med den fasta doskombinationen observerades tidigt – vid den första utvärderingen – och var konsekvent över tid. I undersökande, deskriptiva analyser förlängde kombinationen av relatlimab och nivolumab PFS oavsett fördefinierade undergrupper och stratifieringsfaktorer.

Dessa resultat (Abstract #9503) – de första från en fas III-studie som utvärderar en LAG-3-blockerande antikropp – kommer att presenteras söndagen den 6 juni 2021, mellan klockan 14:00-17:00 CET i en muntlig presentation på 2021 års American Society of Clinical Oncology (ASCO) kongress och har valts ut för ASCOs officiella pressprogram.

Säkerhetsprofilen för den fasta doskombinationen av relatlimab och nivolumab var hanterbar och överensstämmer med tidigare rapporter för relatlimab och nivolumab. Inga nya säkerhetssignaler eller nya typer av kliniskt viktiga händelser identifierades med fast doskombination jämfört med Opdivo som monoterapi. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 var 18,9 procent i kombinationsarmen jämfört med 9,7 procent i Opdivo-armen. Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbrott i behandlingen rapporterades hos 14,6 % av patienterna i kombinationsarmen jämfört med 6,7 procent av patienterna i Opdivo-armen.

Lymfocytaktiverande gen 3 (LAG-3) och programmerad död-1 (PD-1), är två distinkta immuncheckpointhämmare som ofta samuttrycks på tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och bidrar till tumörmedierad utmattning av T-celler. Kombinationsbehandling med relatlimab, en ny LAG-3-blockerande antikropp och nivolumab, en PD-1-hämmare, möjliggör aktivering av T-celler, vilket leder till en initiering av ett förbättrat immunsvar och främjande av tumörcellsdöd.

Relatlimab (i kombination med nivolumab) är den första LAG-3-blockerande antikroppen som visar en fördel för patienter i en fas III-studie. Det är den tredje distinkta checkpointhämmaren (tillsammans med anti-PD-1 och anti-CTLA-4) för Bristol Myers Squibb.

– Antalet fall av malignt melanom ökar i Sverige och globalt. Bristol Myers Squibb fortsätter att utveckla innovativa kombinationsbehandlingar med immunterapi. Resultaten från studien visar att LAG 3-blockerande antikroppar i kombination med PD-1 immuncheckpointhämmare kan bli ett värdefullt behandlingsalternativ för denna patientgrupp med metastaserande melanom, säger Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk chef Onkologi på Bristol Myers Squibb i Sverige.

Globalt har antalet fall av malignt melanom ökat konstant de senaste 30 åren. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att år 2035 kommer antalet nya fall uppgå till 424 102 000 och 94 308 000 personer kommer avlida till följd av sjukdomen.

Bristol Myers Squibb vill tacka patienter och prövare som var inblandade i RELATIVITY-047. Företaget har flera pågående studier som utvärderar kombinationsanvändning med relatlimab för behandling av andra cancerformer.

Om RELATIVITY-047 (CA224-047)

RELATIVITY-047 (CA224-047) är en global, randomiserad, dubbelblind fas II/III-studie som utvärderar en fast doskombination av relatlimab och nivolumab som behandling av patienter med tidigare obehandlad metastaserande eller icke-resektabelt malignt melanom, jämfört med behandling med enbart Opdivo. Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) enligt Blinded Independent Central Review (BICR) och det sekundära effektmåttet var totalöverlevnad (OS) och objektiv responsfrekvens (ORR). Totalt 714 patienter randomiserades 1:1 för att behandlas med en fast doskombination av relatlimab 160 mg och nivolumab 480 mg eller Opdivo 480 mg genom intravenös infusion var fjärde vecka till sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller tillbakadragande av samtycke. Uppföljning av de sekundära effektmåtten OS och ORR pågår, och företaget förblir blindade för data.

Om LAG-3

Lymfocytaktiverande gen 3 (LAG-3) är en cellytemolekyl uttryckt på effektor-T-celler och regulatoriska T-celler (Tregs) och har som funktion att kontrollera T-cellsvar, aktivering och tillväxt. Prekliniska studier indikerar att hämning av LAG-3 kan återställa effektorfunktionen hos utmattade T-celler och potentiellt främja ett antitumörsvar. Tidig forskning visar att inriktning på LAG-3 i kombination med andra potentiellt kompletterande checkpoints kan vara en nyckelstrategi för att mer effektivt nyttja antitumörimmunaktivitet.

Bristol Myers Squibb utvärderar relatlimab, den LAG-3-blockerande antikroppen, i kliniska studier i kombination med andra substanser för andra tumörtyper.

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer