Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EU-kommissionen godkänner Keytruda-kombination för vissa patienter med avancerad trippelnegativ bröstcancer

Keytruda (pembrolizumab) är nu godkänt i kombination med kemoterapi som första linjens behandling av lokalt återkommande inoperabel eller spridd trippelnegativ bröstcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av bröstcancer och pembrolizumab är den första PD-1/PD-L1-hämmaren som i kombination med kemoterapi visar statistisk signifikant totalöverlevnadvinst.

–Detta är ett nytt viktigt behandlingsalternativ med immunonkologisk behandling för en grupp av patienter med trippelnegativ bröstcancer, säger Henrik Lindman, överläkare, Uppsala Universitetssjukhus.

Detta godkännande är positiva nyheter för en mycket utsatt patientgrupp, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

Avsevärt förbättrad totalöverlevnad bakom beslutet

Godkännandet baseras på slutlig analys från fas 3-studien Keynote-355 (N=847), där pembrolizumab i kombination med kemoterapi (nab-paklitaxel, paklitaxel eller gemcitabin/karboplatin) signifikant förbättrade den totala överlevnaden för patienter som uttryckte PD-L1 med CPS ≥10 (N=220), vilket minskade risken för dödsfall med 27 procent (HR=0, 73 [95 procent KI, 0,55–0,95]; p=0,0093), jämfört med enbart kemoterapi (N=103).

Totalöverlevnaden i median var 23,0 månader (95 procent KI, 19,0–26,3) med pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med 16,1 månader (95 procent KI, 12,6–18,8) för placebo i kombination med kemoterapi. Pembrolizumab i kombination med kemoterapi förbättrade även den progressionsfria överlevnaden (PFS) signifikant, vilket minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 34 procent (HR=0,66 [95 procent KI, 0,50- 0,88]; p=0, 0018) jämfört med enbart kemoterapi hos de patienter som uttryckte PD-L1 med CPS ≥10. Progressionsfria överlevnaden var i median 9,7 månader (95 procent KI, 7,6-11,3) för pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med 5,6 månader (95 procent KI, 5,3-7,5) för enbart kemoterapi.

I denna studie uttryckte 38 procent av patienterna PD-L1 med CPS ≥10.

Incidensen av biverkningar av grad 3–5 var 68 procent (N=562) för pembrolizumab plus kemoterapi och 67 procent (N=281) för enbart kemoterapi hos patienter inkluderade i studien.

Full presentation av data finns i pressmeddelandet från vårt moderbolag Merck & Co, Inc.

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Keytruda för neoadjuvant/adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi

Nyheter inom behandling av metastaserad lungcancer- kan det bli en kronisk sjukdom?