Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Data från pågående studier med daratumumab på ASH

Data från pågående studier med daratumumab på ASH

Data från pågående studier med daratumumab i kombination med standardbehandling visar på långvarig effekt hos patienter med recidiv eller refraktärt multipelt myelom

Ny data om daratumumab presenterades under kongressen American Society of Hematology (ASH).

Resultat från två studier visar att 72 procent av patienterna med recidiv eller refraktär multipelt myelom som behandlades med daratumumab i kombinationsbehandling inte upplevde någon sjukdomsprogression eller återfall upp till 18 månader efter avslutad behandling.
Daratumumab i kombination med pomalidomid och dexametason som tredje linjens behandling gav snabba och långsiktiga resultat hos patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom, med minst två eller fler behandlingar med lenalidomid och bortezomib samt som inte svarade sin senaste behandling.
Enbart behandling med daratumumab gav en medianöverlevnad på 20 månader hos patienter som genomgått behandling för recidiv eller refraktärt multipelt myelom och som inte längre svarade på redan godkända behandlingar. 83 procent upplevde en stabilisering eller förbättring i sin sjukdomsbild och 31 procent av upplevde en partiell effekt eller bättre.
Läs pressmeddelandet från Janssen i sin helhet via det bifogade dokumentet.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den i nuläget inte helt går att bota. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av myelom.[1]

Liknande poster

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Läs mer...

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi

Läs mer...

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Läs mer...