Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har Regionala cancercentrum i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Processledarna i cancervården är den viktigaste länken mellan såväl nationell som regional kunskapsbildning och den kliniska verksamheten. De har en avgörande roll i arbetet med att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård.

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov och deras närstående. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjlighet att vara delaktig i den egna vården.

För att uppmärksamma, hedra och tacka dessa viktiga personer i cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Utmärkelserna överlämnades idag av chefen för respektive RCC-område. Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska gick till medarbetare i varje sjukvårdsregion som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets processledare 2021 (från vänster på bilden ovan)
RCC Norr: Lena Silfverdal
RCC Stockholm Gotland: Alexandra Dovin och Teresa Herlestam Calero Moreno
RCC Syd: Bertil Persson
RCC Sydöst: Lisbeth Liest
RCC Mellan: Hanna Dahlstrand och Lena Wijk
RCC Väst: Andreas-Bernd Pischel

Motivering
Årets processledare är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC.

Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård. Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.

Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.

Årets kontaktsjuksköterska 2021 (från vänster på bilden)
RCC Norr: Elisabeth Löfskog Södergren
RCC Stockholm Gotland: Gabriella Bjerring
RCC Syd: Anna Brynell
RCC Sydöst: Jenny Lindh
RCC Mellan: Charlotta Dagobert Vanberg
RCC Väst: Petra Lindroos Köhlqvist

Motivering
Årets kontaktsjuksköterska möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt.

De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov. De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade.

Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...