Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BiTE-terapi riktad mot BCMA lovande vid svårbehandlad myelom

AMG 701 är en BiTE-molekyl med förlängd halveringstid som binder till dels B-cellmognadsantigen, BCMA, på myelomceller, dels CD3 på T-celler.

En total svarsfrekvens (ORR) på hela 83 procent i den senaste utvärderbara kohorten och en responsduration på upp till 26 månader – det är exempel på de första resultaten för AMG 701, en BiTE-terapi riktad mot BCMA, vid behandling av recidiverande/refraktär myelom.

– Det här är tidiga men lovande data som visar på potentialen av terapi som triggar patientens egna T-celler att bekämpa myelom, säger Hareth Nahi, överläkare vid Hematologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande myelomexperter.

På öppningsdagen av ASH, världens största och viktigaste hematologikongress, presenterades de första data för klinisk säkerhet och effekt från en pågående fas I doseskaleringsstudie av AMG 701, en BiTE-molekyl med förlängd halveringstid som binder till dels B-cellmognadsantigen, BCMA, på myelomceller, dels CD3 på T-celler. I den nu aktuella interimsanalysen utvärderades AMG 701 som monoterapi hos 85 patienter med recidiverande/refraktär myelom som hade fått minst tre tidigare behandlingslinjer. Patienterna var tungt förbehandlade hade i median erhållit sex tidigare behandlingslinjer., 83 procent hade genomgått stamcellstransplantation, 93 procent hade behandlats med anti-CD38-antikroppar och 68 procent var trippelrefraktära mot en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel (IMiD) och en anti-CD38-antikropp.

Vid doser på mellan 3 och 18 mg var den totala svarsfrekvensen 36 procent med responser som varade upp till 26 månader. Sex av sju patienter som testades för minimal kvarvarande sjukdom (MRD = minimal residual disease), var MRD-negativa. I den senaste utvärderbara kohorten var den totala svarsfrekvensen 83 procent, med fyra av fem respondenter som var trippelrefraktära.

– Det är mycket löftesrikt att patienter som är så kraftigt förbehandlade svarar så pass bra på AMG 701, säger Hareth Nahi.

De vanligaste hematologiska biverkningarna var anemi (42%), neutropeni (25%) och trombocytopeni (21%). De vanligaste icke-hematologiska biverkningarna var CRS (CRS = cytokine release syndrome, cytokinfrisättningssyndrom) (65%), diarré (31%) och hypofosfatemi (31%). CRS var mestadels grad 1 (27%) eller 2 (28%) baserat på Lee Blood 2014 criteria. Alla grad 3 CRS-händelser (9%) var reversibla med de mildrande procedurer som studieprotokollet föreskriver (kortikosteroider och tocilizumab), med en varaktighet på två dagar i median.

Se abstract från ASH: A Phase 1 First in Human (FIH) Study of AMG 701, an Anti-B-Cell Maturation Antigen (BCMA) Half-Life Extended (HLE) BiTE® (bispecific T-cell engager) Molecule, in Relapsed/Refractory (RR) Multiple Myeloma (MM)

 

Kort om BiTE
BiTE (bispecific T-cell engager) är Amgens plattform för målriktade immunoonkologiska terapier. BiTE-molekyler är uppbyggda av två olika antikroppsstrukturer: en som binder till CD3 som finns på T-celler, och en som binder till ett tumörspecifikt antigen, i detta fall BCMA, vilket aktiverar den cytotoxiska potentialen hos T-celler för att eliminera detekterbar cancer.

Vissa BiTE-molekyler, däribland AMG 701, är dessutom half-life extended (HLE), vilket innebär att de är konstruerade på så vis att halveringstiden är förlängd.

Mer information om BiTE-plattformen finns på AmgenBiTETechnology.com.

Liknande poster

Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer