Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Betablockare kan förbättra överlevnaden hos vissa cancerpatienter


Låg stresstolerans är kopplat till sämre överlevnad bland män som drabbats av cancer, framförallt av vissa cancerformer. Det visar nya studier från Universitetssjukhuset Örebro. ”Det finns en del data som tyder på att hormoner som utsöndras mer när vi utsätts för stress, skulle kunna påverka cancerförloppet”, säger forskaren Ruzan Udumyan.

Forskningsresultatet ger en fingervisning om en möjlig mekanism som skulle kunna påverka förloppet av bukspottkörtelcancer.

– Våra studier bidrar med några pusselbitar i frågan om hur stressrespons och stresshormoner kan påverka överlevnaden hos cancerpatienter, säger Ruzan Udumyan, epidemiolog vid Klinisk epidemiologi och biostatistik på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Positiva resultat för patienter med cancer i bukspottkörteln

Forskarna använde sig av information om stresstolerans som samlats in i samband med mönstring och kunde via länkningar till andra datakällor studera överlevnaden hos cirka 9000 män som senare under livet drabbades av cancer. Tidigare forskning pekar ut olika möjliga förklaringar till sämre överlevnad hos personer med lägre stresstolerans. De löper till exempel högre risk att bli rökare och att dricka mer alkohol, vilket kan medföra sämre hälsa och överlevnad. En annan möjlig förklaring är att tumörsjukdomens förlopp skulle kunna påverkas av stresshormoner som frisätts vid stress.

Med hjälp av data från de svenska hälso- och sjukvårdsregistren undersökte forskarna därför också om cancerpatienter, som behandlas med läkemedel som kan dämpa kroppens stressreaktion, har en förbättrad överlevnad. Resultaten visar att det finns ett samband mellan användning av så kallade betablockare som ofta används för att behandla högt blodtryck och förbättrad överlevnad hos vissa cancerpatienter.

– Våra data indikerar att det finns att samband mellan användning av betablockare och en förbättrad överlevnad hos patienter med cancer i bukspottkörteln. Tydligast sågs kopplingen hos patienter som är i en tidig fas av sjukdomen. Resultaten ligger i linje med fynd från tidigare prekliniska studier och vår studie är en av de hittills största som gjorts på patienter. Innan några säkra slutsatser kan dras behövs dock fler och randomiserade studier på området, avslutar Ruzan Udumyan.

Vid frågor kontakta
Ruzan Udumyan
Epidemiolog
Klinisk epidemiologi och biostatistik
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: [email protected]

Liknande poster

PFAS kan öka risken för sjukdomar som cancer hos ofödda barn

Besked om prostatacancer tar lång tid – forskare ska undersöka effekten av stressen

Studie om T-lymfocyt som möjlig ny behandling får pengar av Cancerfonden