Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Besked om prostatacancer tar lång tid – forskare ska undersöka effekten av stressen

Besked om prostatacancer dröjer längre än för andra cancerformer. Katja Fall och hennes medarbetare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner av Cancerfonden för att fortsätta sina studier om den stress som väntan på ett cancerbesked kan medföra – och vilka följder den kan få.


Katja Fall, Foto: Örebro universitet

– Tidigare studier har antytt att själva ovissheten i väntan på ett cancerbesked kan vara värst, och vi vill kartlägga hur det ser ut hos svenska män som utreds för prostatacancer. Kroppens stressreaktion kan påverka hälsan på olika sätt, och vissa data talar för att den även skulle kunna ha inverkan på tumören och därmed minska överlevnaden, säger Katja Fall, professor i epidemiologi och specialiserad på cancer.

Det är idag inte klarlagt vilken stress som följer av att besked om prostatacancer tar lång tid.

– Vi vet heller inte hur en förkortad väntetid skulle påverka männens psykiska och fysiska hälsa. I vår studie undersöker vi effekten av väntetiden – och om en kortare tid kan kopplas till självupplevd stress, olika biologiska stressmarkörer och tumörens egenskaper hos dem som får en cancerdiagnos, säger Katja Fall.

Målet med projektet är också att med ny kunskap kunna förbättra omhändertagandet av män som utreds för prostatacancer.

– Om vi kan knyta väntetider till psykisk stress och sämre hälsa, skulle det öka incitamenten för olika åtgärder som kan minska stressen i samband med utredningen. Förutom förkortade väntetider skulle det kunna handla om ökat stöd som samtal eller andra stressdämpande insatser, säger Katja Fall.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

PFAS kan öka risken för sjukdomar som cancer hos ofödda barn