Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Antikroppar i plast kan hitta biomarkörer för cancer

Sialinsyra kan användas som en biomarkör för cancer och spelar även en roll i virusinfektioner. Men hur kan sialinsyra identifieras enklare och vilken roll spelar den i en SARS-CoV-2-infektion? Det är frågeställningarna som besvaras i en ny avhandling från Malmö universitet.

Sialinsyra är en sockergrupp som sitter ytterst på cellytans proteiner och lipider. Sialinsyra spelar en avgörande roll i många biologiska processer och kan användas som en biomarkör för cancer.

– Vi har producerat små plastpartiklar, molekylärt präglade polymer, som kan användas som ”plastantikroppar” för att identifiera sialinsyra, säger Yuechang Zhang, som nyligen presenterat resultaten i sin avhandling.

Sialinsyra kan vara svår att upptäcka då den är en liten, enkel molekyl som också liknar andra sockermolekyler. Därför finns ett stort behov att utveckla nya verktyg som lättare kan identifiera sialinsyra, vilket i sin tur kan innebära en förbättrad cancerdiagnostik.

– Om cancerpatienter kan diagnosticeras och behandlas tidigt finns en större chans att behandlingen blir framgångsrik, säger Yuecheng Zhang.
– De partiklar vi tagit fram kan känna igen sialinsyra på cancercellens yta och visar potential som ett framtida effektivt verktyg inom cancerdiagnostik.

Sialinsyra har även en roll i vissa virusinfektioner, bland annat som receptor för influensavirus. Därför undersökte forskarna även vilken roll sialinsyra kan spela i en SARS-CoV-2-infektion.

– Vår studie bidrar till ny kunskap om virusreceptorers uttryck i olika cellinjer. Våra preliminära resultat tyder inte på att sialinsyra är direkt inblandat i inbindning av SARS-CoV-2-viruset till humana celler, avslutar Yuecheng Zhang.

Resultaten finns presenterade i avhandlingen Glycosylation in cancer and infection: the role of sialic acid. Yuecheng Zhang ingår i det EU-finansierade forskningsnätverket GlycoImaging.

Liknande poster

Nytt forskningsprojekt hoppas upptäcka Parkinsons och cancer i tidigare skede

Läs mer...

Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

Läs mer...

Att ”fiska” efter biomarkörer kan förbättra cancerdiagnostik

Läs mer...