Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Men finns det enklare metoder som inte kräver att man tar ett traditionellt vävnadsprov? Doktorander från Malmö universitet har testat och utforskat olika alternativa metoder i två nyligen presenterade avhandlingar.

– Visuella förändringar av födelsemärken kan tyda på hudcancer. Har du mycket födelsemärken kan det vara svårt att hålla koll på hur dessa förändras. Idag bygger diagnostisering av hudcancer på hudbiopsi av en misstänkt skada eller förändring. Samtidigt vet vi att många hudbiopsier görs i onödan. Vi ville undersöka om andra verktyg och metoder skulle kunna användas för tidig diagnosticering, berättar Skaidre Jankovskaja vid Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor.

Cancerceller

I sina nyligen presenterade avhandlingar har hon och doktorandkollegan Maxim Morin undersökt om det är möjligt att upptäcka, extrahera och samla in biomarkörer för hudcancer – utan att ta traditionella vävnadsprover.

Skaidre Jankovskaja har fokuserat på potentiella LMV-biomarkörer, molekyler med låg molekylvikt som kan vara indikatorer för cancer. I sina studier har hon undersökt molekylernas förmåga att tränga igenom från hudens djupare lager till ytan och även jämfört hur molekylerna rör sig genom huden i förhållande till varandra.

LMV-molekyler är mindre utforskade
– Vi ville se om sammansättningen av de insamlade LMV-biomarkörerna på hudytan reflekterar sammansättningen i djupare hudlager. När vi pratar om biomarkörer för hudcancer och hudinflammation handlar det vanligtvis om molekyler med stor molekylvikt, så kallade HMV-molekyler, medan LMV-molekyler är mindre utforskade.
– LMV-biomarkörer kan tränga igenom huden inom några timmar medan det kan ta flera veckor för för HMV-biomarkörer. LMV-biomarkörer exponeras på hudytan snabbare, vilket är essentiellt för en tidig hudcancerdiagnos.

Maxim Morin har i sin avhandling fokuserat på själva uppsamlingen av LMV-molekylerna.

– I testerna har vi applicerat olika material på försökspersoner, bland annat gel och ett slags fettbaserat material, lipider. Vi lät materialet vara kvar i två timmar på huden och sedan tog vi bort det för att se hur mycket av molekylerna vi kunnat samla upp, berättar han.
– Den viktigaste slutsatsen från våra studier är att vi faktiskt kan detektera de här små molekylerna på hudens yta, att vi kan samla upp dem på ett icke-invasivt sätt, och att de även ger en bild av hur det ser ut i de djupare hudlagren där hudcancer utvecklas, säger Skaidre Jankovskaja.

”Växande behov att förenkla diagnostiken”
Testerna utfördes på friska personer. I den fortsatta forskningen blir därför nästa viktiga steg att göra studier med försökspersoner som har cancer. Då kan resultaten jämföras för att se om det finns en korrelation i resultatet mellan de nya metoderna och från en biopsi på samma person.

– Det finns ett växande behov att förenkla diagnostiken och att förkorta väntetiden. Här ser vi en stor potential eftersom det går mycket snabbare att få svar om man undersöker LMV-molekyler, i våra tester kunde de studeras efter bara några minuter, avslutar Maxim Morin.

Liknande poster

Nytt forskningsprojekt hoppas upptäcka Parkinsons och cancer i tidigare skede

Antikroppar i plast kan hitta biomarkörer för cancer

Att ”fiska” efter biomarkörer kan förbättra cancerdiagnostik