Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akademiska först med mobil cancervård

Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård. Främsta syftet med projektet är att utvärdera vilka behandlingar som är lämpliga att ge utanför Akademiska sjukhuset och att fler patienter ska slippa åka långt för att få sin behandling.

På Akademiska sjukhuset ökar antalet cancerpatienter med cirka fem procent per år. De medicinska framstegen gör att cancer alltmer ses som en kronisk sjukdom som patienter vårdas för under lång tid, en sjukdom man snarare dör med än av. Ett ökat patienttryck innebär samtidigt att sjukvården måste hitta nya, smarta sätt att erbjuda vård.

– Det här projektetär ett viktigt steg i vårt arbete för att göra vården mer tillgänglig. Förutom att cancerpatienter i vårt län slipper åka till sjukhus kan satsningen frigöra mer plats inom den onkologiska öppenvården för patienter från andra regioner med blodcancer och solida tumörer, men också för patienter som ingår i kliniska studier, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhusetoch Lasarettet i Enköping.

– Den demografiska utvecklingen med fler äldre invånare och tillkomsten av nya effektiva behandlingar sätter ökat tryck på cancervården. Samtidigt finns ambitionen att vården ska anpassas mer individuellt med hänsyn till patienternas behov där närheten till behandlingarna står högt på önskelistan, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Den mobila enheten ingår i utvecklingsprojektet ”Cancervård närmare hemmet”, som inleddes förra sommaren i samarbete med Bristol Myers Squibb (BMS) och Adxto Care. I höstas gjordes en förstudie då man samlade in synpunkter från vårdpersonal, patienter och representanter från patientföreningar om vad som upplevs som viktigast och var man kan göra störst nytta. Det handlar bland annat om infusioner, läkemedel och annan behandling som normalt tar cirka en timme på mottagning.

Pilotprojektet tjänar flera syften, där man bland annat ska utvärdera hur många patienter det är möjligt att behandla i bussen under en dag, vilka behandlingar är lämpliga att ge, hur det fungerar arbetsmiljömässigt och vad patienterna tycker om att få behandling där.

Inom ramen för pilotprojektet ska man även undersöka om fler av de cancerpatienter som bor i Enköpingstrakten, och idag får sin behandling på Akademiska sjukhuset, i stället kan få vård på hemmaplan.

Med start i september kommer bussen att stå utanför lasarettet ett par dagar i veckan. Den kommer att bemannas av sjuksköterskor från lasarettets medicinmottagning samt från öppenvårdsavdelningar inom Blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset. I slutet av året ska pilotprojektet utvärderas. Om det faller väl ut är planen att bussen ska placeras vissa dagar i Tierp och Östhammar där man saknar en ordinarie vårdlokal på ett sjukhus. Utvärderingen ska också ge underlag för att kunna besluta om den befintliga verksamheten på Lasaretteti Enköping kan utökas med ytterligare personal och/eller lokaler.

– Jag är glad över att Akademiska vågar ta ledartröjan och vara först i Sverige med att ge de här behandlingarna utanför sjukhuset och med ambitionen att kunna ge vården i hemmet. Att flytta ut specialistvården från Akademiska sjukhuset är en förutsättning för att klara av den demografiska utvecklingen. Det här är ett exempel på ett lyckosamt projekt för att utveckla den nära vården. Våra cancerpatienter slipper långa resor och kan få sin behandling närmare hemmet samtidigt som det frigör kapacitet på Akademiska sjukhuset för andra cancerbehandlingar, säger Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L).

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen