Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Adjuvant Keytruda-behandling minskade risken för återfall eller död med 35 % vid högrisk resekterade stadium II melanom

Det visade ny data från studien Keynote-716 som presenterades under 2021 års internationella cancerkongress, ESMO. Det är första gången som en immunterapi visat positiva resultat vid stadium II malignt melanom i fas 3.

En första interimsanalys visade att pembrolizumab minskade risken att dö eller få återfall med 35 procent (HR=0.65 [95procent KI, 0.46–0.92]; p=0.00658) jämfört med placebo. Vid denna tidpunkt var inte mediandata uppnådd. Vid uppföljning efter 14,4 månader hade 11,1 procent av patienterna som fick pembrolizumab fått återfall eller avlidit (n=54/487), jämfört med 16,8 procent (n=82/489) för patienter på placebo. Patienter som behandlades med pembrolizumab fick även färre återfall i avlägsna organ och vävnader, 4,7 procent (n=23/487) jämfört med patienter som fick placebo 7,8 procent (n=38/489). Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥ 3 var 16,1 procent i pembrolizumabarmen och 4,3 procent i placeboarmen. Studien inkluderade totalt 976 patienter.

Full presentation av data finns i pressmeddelandet från vårt moderbolag Merck & Co, Inc.

– Dessa tidiga resultat från studien är mycket glädjande säger Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi och professor i cancerimmunterapi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Baserat på resultat från andra studier ger vi PD-1-hämmare rutinmässigt under ett års tid till patienter som radikalopererats för malignt melanom med lymfkörtelspridning. De nu presenterade resultaten visar att även patienter som opererats för tjocka maligna melanom, där vi inte har några hållpunkter för spridning till lymfkörtlarna, får en lägre risk för återfall av denna behandling. Det som fortfarande är oklart är om postoperativ behandling med PD-1-hämmare vid högrisk malignt melanom även förlänger totalöverlevnaden, varför vi med spänning ser fram emot resultat från långtidsuppföljningar.

– Patienter med högrisk stadium II melanom i Sverige har en dyster prognos och en lägre relativ överlevnad än flera patientgrupper i stadium III. Resultaten i Keynote-716 innebär ytterligare ett potentiellt behandlingsalternativ för en patientgrupp som tidigare stått utan systemisk behandling och därmed hopp om förbättrad prognos för dessa patienter, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

Drabbar ca 800 kvinnor och män i Sverige varje år

Varje år konstateras cirka 60 000 hudcancerfall i Sverige och 500 personer dör i sjukdomen. Sverige ligger högt i antalet fall jämfört med andra länder. Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer och den femte vanligaste cancerformen hos kvinnor och män i Sverige. 800 personer om året drabbas av högrisk malignt melanom stadium II varje år i Sverige med en återfallsrisk på 32 % (stadium IIb) och 46 % (stadium IIc).

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Läs mer...

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...