Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Venclyxto + azacitidin visar statistiskt signifikant förbättrad totalöverlevnad och remission vid AML

Venclyxto (venetoklax) plus azacitidin visar statistiskt signifikant förbättrad totalöverlevnad och remission hos obehandlade patienter med akut myeloisk leukem

  • Fas III-studien VIALE-A visade 34 % minskad risk att dö för patienter med akut myeloisk leukemi (AML), som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi och som behandlades med Venclyxto plus azacitidin jämfört med azacitidin plus placebo
  • Den totala överlevnaden (OS) för patienter i Venclyxto-armen var i median 14,7 månader jämfört med 9,6 månader i placeboarmen
  • Patienter i Venclyxto-armen uppnådde komplett remission (CR+CRi) i mer än dubbelt så hög utsträckning jämfört med dem som behandlades med enbart azacitidin (66,4 % jämfört med 28,3 %)

AbbVie, ett forskande globalt biopharmaföretag, meddelar positiva resultat från fas III-studien VIALE-A (M15-656), som visar att tidigare obehandlade patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som inte var lämpliga för intensiv kemoterapi och som behandlades med Venclyxto plus azacitidin uppnådde 34 % minskad risk att dö jämfört med azacitidin i kombination med placebo (hazard ratio [HR]: 0,66, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,52, 0,85; P=0,001).[i] Patienter som fick kombinationen med Venclyxto uppnådde förbättrad totalöverlevnad (OS) (i median 14,7 jämfört med 9,6 månader i placeboarmen) och 66,4 % uppnådde en komplett remission (CR+CRi) jämfört med 28,3 % av dem som behandlades med azacitidin plus placebo.

Dessa data presenterades som ”late-breaking news” på European Hematology Associations (EHA) 25:e årskongress som detta år hålls virtuellt (abstract #LB2601).

– Patienter som lever med AML kan vara för sjuka för att tolerera kemoterapi samtidigt som de konfronteras med en av de mest aggressiva formerna av blodcancer, säger Neil Gallagher, läkare, PhD, och medicinskt ansvarig på AbbVie. De positiva resultaten från VIALE-A-studien understryker den signifikanta effekt som Venclyxto plus azacitidin kan ha på förbättrad överlevnad och komplett respons i en tidigare obehandlad patientpopulation.

Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studien VIALE-A utvärderade effekt och säkerhet hos Venclyxto i kombination med azacitidin hos AML-patienter som inte är lämpliga för standardbehandling med intensiv kemoterapi. Studien uppnådde sina primära effektmått: statistiskt signifikant förbättring av totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+CRi). Totalöverlevnad (OS) var det enda primära effektmåttet i USA och dess referensländer medan totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+Cri) var primära effektmått i Kina, Japan, Europeiska Unionen (EU) och dess referensländer.

– AML är en utmanande blodcancersjukdom med låg överlevnad – speciellt bland äldre patienter som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi – vilket ger dem få behandlingsalternativ, säger Courtney D. DiNardo,läkare och MSc klinisk epidemiologi på leukemiavdelningen vid Division of Cancer Medicine på MD Anderson och huvudprövare för studien. VIALE-A-resultaten ger djupare insikter om venetoklax plus azacitidin som signifikant förlänger den totala överlevnaden och uppnår bättre svarsfrekvens än för azacitidin i monoterapi. Venclyxto i kombination med azacitidin är en effektiv terapeutisk behandling för tidigare obehandlade AML-patienter som inte tolererar intensiv kemoterapi.

Studien uppnådde även sina sekundära effektmått genom att kombinationen med Venclyxto resulterade i en komplett respons (CR) på 36,7 %, komplett respons med partiell hematologisk återhämtning (CRh) på 64,7 % och komplett remission (CR+CRi) på 66,4 %, jämfört med 17,9 % CR, 22,8 % CRh och 28,3 % CR+CRi i placeboarmen.

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus azacitidin överensstämde med den kända säkerhetsprofilen,som observerats för vart och ett av läkemedlen. De vanligaste biverkningarna (mer än 10 % av patienterna) av grad 3 och 4 för Venclyxto plus azacitidin var trombocytopeni (45 %), neutropeni (42 %), neutropeni med feber (42 %), anemi (26 %), leukopeni (21 %), lunginflammation (20 %) och kaliumbrist (11 %).

AML är den vanligaste akuta leukemin i världen, där för närvarande uppskattningsvis 160 000 personer lever med AML, med en förekomst av 103 nya fall per 100 000 invånare.2 Det är också en av de mest svårbehandlade blodcancersjukdomarna.3 Trots framsteg i tillgängliga terapier och vård, förblir den femåriga överlevnaden cirka 28 % för AML-patienter.4 AML förvärras vanligen hastigt, och på grund av ålder och samsjuklighet kan inte alla patienter tolerera intensiv kemoterapi.5

I november 2018 erhöll AbbVie accelererat godkännande i USA för Venclyxto i kombination med azacitidin, decitabin och lågdos cytarabin (LDAC) för behandling av nydiagnostiserade AML-patienter som är 75 år eller äldre, eller med samsjuklighet som utesluter användning av intensiv kemoterapi. Godkännande beviljades också i Mexiko, Israel, Puerto Rico, Peru, Brasilien, Ryssland, Argentina, Guatemala, Uruguay, Libanon, Bahrein, Kazakhstan, Panama, Saudiarabien, Taiwan, Australien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Belarus.

Om Fas III-studien VIALE-A (M15-656)

Sammanlagt 433 tidigare obehandlade AML-patienter som inte var lämpliga för intensiv kemoterapi randomiserades i den dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studien VIALE-A. Studien utvärderade effekt och säkerhet hos Venclyxto i kombination med azacitidin (n = 286) jämfört med placebo i kombination med azacitidin (n = 145).[ii]

Om Venclyxto vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) på EHA 2020

På EHA presenterades även data på Venclyxtobehandling inom KLL, bland annat för tidigare obehandlade patienter, vilket visar Venclyxtos breda potential och användbarhet vid svårbehandlad blodcancer.

I fas III-studien CLL14 utvärderades den tidsbestämda kombinationsbehandlingen Venclyxto plus obinutuzumab jämfört med chlorambucil plus obinutuzumab hos tidigare obehandlade KLL-patienter. KLL-patienterna hade avslutat sin behandling sedan minst två år och vid år tre visade data en fortsatt progressionsfri överlevnad (PFS) med Venclyxtokombinationen jämfört med kemoimmunoterapin. Den uppskattade progressionsfria överlevnaden för Venclyxtokombinationen vid 36 månader var 81,9 % jämfört med 49,5 % för patienter på kemoimmunoterapi (median ännu inte uppnådd jämfört med 35,6 månader; hazard ratio [HR]: 0,31, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,22, 0,44; P <0,001).i

Säkerhetsprofilerna överensstämde med tidigare resultat. ii

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL