Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna – stor nordisk jämförelse

För svenska män som diagnostiserades med prostatacancer 2010 var femårsöverlevnaden 92 %, en ökning med 31 procentenheter sedan 1990. Femårsöverlevnaden i bröstcancer steg i Sverige med 8 procentenheter mellan 1990 och 2010, från 82 % till 90 %. Foto: Lars Lanhed

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna.

Tidigare jämförelser av canceröverlevnaden i de nordiska länderna har visat på tydliga skillnader, där Danmark har uppvisat en sämre överlevnad än övriga länder.

I samarbete med representanter för de nordiska cancerregistren har nu forskare vid Karolinska Institutet gjort en uppdaterad jämförelse av trender i canceröverlevnad de senaste 25 åren.

Studien bygger på data från de nationella cancerregistren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och omfattar över två miljoner patienter som diagnosticerats med cancer mellan 1990 och 2016.

Nio olika cancerformer
Jämförelsen gäller andelen patienter som överlevt ett och fem år efter att de diagnostiserats med cancer i tjocktarm, ändtarm, lunga, njure, bröst, livmoder, äggstock, prostata eller malignt melanom i huden.

Både ett- och femårsöverlevnaden för flertalet undersökta cancerformer har kontinuerligt förbättrats i alla nordiska länder. Tidigare observerade skillnader mellan länderna har minskat. Förbättringarna har varit särskilt tydliga i Danmark, där överlevnaden i cancer nu nått ungefär samma nivå som övriga nordiska länder.

Ett exempel är tjocktarmscancer, där femårsöverlevnaden i Danmark ökade med 16-17 procentenheter mellan 1990 och 2010, från 46 % till 62 % för kvinnor och från 42 % till 60 % för män.

Positiv utveckling även i Sverige
Motsvarande förändring i Sverige under samma period var en ökning med 12-13 procentenheter till 66 % för kvinnor och 64 % för män.

För svenska män som diagnostiserades med prostatacancer 2010 var femårsöverlevnaden 92 %, en ökning med 31 procentenheter sedan 1990. Femårsöverlevnaden i bröstcancer steg i Sverige med 8 procentenheter mellan 1990 och 2010, från 82 % till 90 %.

Studien visar att även ettårsöverlevnaden har förbättrats stort mellan 1990 och 2015. I Sverige ökade ettårsöverlevnaden i lungcancer med 25 respektive 20 procentenheter till 56 % för kvinnor och 48 % för män. Och för patienter med njurcancer med 20 respektive 22 procentenheter till 87 % för kvinnor och 86 % för män. Ettårsöverlevnaden för kvinnor med äggstockscancer ökade med 20 procentenheter till 87 %.

Satsningarna på cancervården har gett resultat
– Den positiva utvecklingen tyder på att de åtgärder för att förbättra cancervården som utförts i de nordiska länderna har varit lyckade, säger Mats Lambe, funktionschef vid RCC Uppsala Örebro och professor vid Karolinska Institutet, samt en författarna till studien.

Mats Lambe menar att sådant som nationella strategier och cancerplaner liksom införande av standardiserade vårdförlopp och nationellt enhetliga vårdprogram som uppdateras kontinuerligt har bidragit till att cancerpatienter i de nordiska länderna får högkvalitativ vård enligt senaste praxis, vilket sannolikt bidragit till den förbättrade överlevnaden.

Publikation
Studien publiceras idag i den ansedda vetenskapstidskriften Acta Oncologica och uppmärksammas samtidigt i alla de nordiska länderna med ett gemensamt pressmeddelande.

Trends in cancer survival in the Nordic countries 1990-2016: the NORDCAN survival studies.
Frida E Lundberg, Therese M-L Andersson, Mats Lambe, Gerda Engholm, Lina Steinrud Mørch, Tom Børge Johannesen, Anni Virtanen, David Pettersson, Elínborg J Ólafsdóttir, Helgi Birgisson, Anna L V Johansson, Paul C Lambert. Acta Oncologica, online 19 October 2020, doi: 10.1080/0284186X.2020.1822544

Improved survival for cancer patients in a large Nordic comparison (pressmeddelande Karolinska Institutet)

 

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd