Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto för AML

AbbVie får positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

  • Det positiva CHMP-utlåtandet är baserat på data från studierna VIALE-A och M14-358, som utvärderade säkerhet och effekt för Venclyxto i kombination med hypometylerande läkemedel hos vuxna nydiagnosticerade AML-patienter som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi
  • Den utvidgade indikationen är den tredje i raden av positiva CHMP-utlåtanden och understryker den ökande nyttan av Venclyxto inom flera blodcancersjukdomar
  • AML är en svårbehandlad form av blodcancer och den vanligaste formen av akut leukemi i världen

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) givit ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med hypo-metylerande läkemedel för behandling av vuxna nydiagnostiserade AML-patienter, som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. Europeiska kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvåret 2021.

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller