Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Undergrupper av glioblastom kan kopplas till sjukdomsprognos

Hjärntumörformen glioblastom består av flera olika undergrupper. Det visar en ny studie ledd från Uppsala universitet. Grupperna skiljer sig åt genom att cancercellerna har olika egenskaper beroende på vilken celltyp som cancern har uppstått från. Enligt studien är det stor skillnad på överlevnad mellan patienterna i två av grupperna. Resultaten kan användas för att utveckla mer precisa behandlingsformer för de olika undergrupperna.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva primära hjärncancern med drygt 300 fall per år i Sverige. Trots intensiv behandling med kirurgi, strålning och cytostatika avlider de flesta patienter inom ett år från diagnos på grund av återfall. Det finns mycket information om genetiken bakom glioblastom men den har hittills inte lett till några behandlingsgenombrott och endast ett fåtal markörer som kan användas för att ge en sjukdomsprognos.

I en studie som publicerats i tidskriften Nature Communications har tre forskargrupper i nära samarbete analyserat glioblastomceller från 58 patienter. De har använt en sekvenseringsteknologi som genererar global information om cancercellernas epigenetik, dvs förändringar i arvmassan som inte orsakas av direkta mutationer.

–Arbetet bygger på våra tidigare studier där vi visat att olika urspungsceller för glioblastom har stor påverkan på tumörutveckling och viktiga egenskaper hos cancercellerna. Eftersom epigenetisk analys är en mycket känslig metod för att skilja normala celltyper hoppades vi att den även skulle ge ny kunskap om utvecklingsbiologiska mekanismer i glioblastom, säger Lene Uhrbom vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien tillsammans med Xinqi Chen vid samma institution.

Forskarna använde den unika, lokala biobanken HGCC (Human Glioblastoma Cell Culture), som består av glioblastomceller från patienter, och analyserade prover från biobanken med en nyare sekvenseringsteknologi som kallas ATAC-seq. Genom att dela in patienterna utifrån den epigenetiska informationen hos deras glioblastomceller kunde de identifiera tre grupper där även centrala funktionella egenskaper hos cancercellerna, som celldelning, invasivitet och behandlingsresistens, visade sig vara tydliga.

Två av grupperna uppvisade också en signifikant skillnad i patientöverlevnad. Det är något som tidigare molekylära analyser inte har lyckats visa eftersom de två grupperna är mycket lika varandra och har tillhört samma genetiska undergrupp.

–För att förstå bakgrunden till de epigenetiska grupperna av glioblastom jämförde vi patientdata med samma typ av epigenetisk analys av glioblastomceller från musmodeller där tumörerna hade startat i tre olika normala celltyper i hjärnan. Vi fann en koppling mellan de olika ursprungscellerna hos mus och de tre patientgrupperna av glioblastom. Det stärker relationen mellan utvecklingsbiologiskt ursprung och tumörcellernas egenskaper, säger Xingqi Chen.

Fynden kan leda till förfinade prognostiska verktyg och öppna för utveckling av mer specifika behandlingar för definierade undergrupper av glioblastompatienter.

Lu, X., Maturi, N.P., Jarvius, M. et al. Cell-lineage controlled epigenetic regulation in glioblastoma stem cells determines functionally distinct subgroups and predicts patient survival. Nat Commun 13, 2236 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-29912-2, https://www.nature.com/articles/s41467-022-29912-2#citeas

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler