Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TLV subventionerar NERLYNX vid HER2+ bröstcancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har 21 februari beslutat att NERLYNX (neratinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med så kallad hormonreceptorpositiv human epidermal receptor positiv, HER2-positiv, tidig bröstcancer och som har avslutat tilläggsbehandling efter operation med trastuzumab så kallad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.1

I den kliniska studien visades en statistiskt signifikant effektfördel avseende invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) hos patienter med tidig HR+, HER2-positiv bröstcancer. TLV bedömer i den hälsoekonomiska analysen att kostnaden för behandling med Nerlynx är rimlig.1

Det är glädjande att Sverige är ett av de första länderna i Europa där patienter med HER2+ bröstcancer får tillgång till Nerlynx. Pierre Fabre har nu ytterligare ett läkemedel för behandling av bröstcancer på den svenska marknaden. Sedan tidigare finns läkemedlet Navelbine (vinorelbin) säger Aki Liikola, VD på Pierre Fabre Pharma Norden AB.

Om HER2+ bröstcancer Var sjätte kvinna har en så kallad HER2-positiv bröstcancer2 Studier har visat att HER2-positiv bröstcancer är mer aggressiv än andra bröstcancerformer. Det innebär en ökad risk för spridning, återfall och död jämfört med andra typer av bröstcancer. Studier har visat att läkemedlet trastuzumab kan minska risken för återfall efter kirurgi.3 I en långtidsuppföljning var det dock fortfarande upp till 30% som fick återfall under en 10-års period.4
Om NERLYNX (neratinib)
NERLYNX® (neratinib) är en oral behandling som är avsedd för utökad adjuvant behandling efter behandling med trastuzumab (efter kirurgi). NERLYNX angriper HER2+ bröstcancer genom att inne i cellen blockera signalvägar vilka kan leda till tumörtillväxt.5

Referenser
1. TLV.se
2. ”Regionala Cancercentrum i Samverkan. Remissrunda – Nationellt vårdprogram för Bröstcancer 15 november 2019
3. Piccart-Gebhart et al. Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2005; 353:1659-1672
4. Cameron et al. 11 years’ follow-up of trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive early breast cancer: final analysis of the HERceptin Adjuvant (HERA) trial. Lancet. 2017 March 25; 389(10075): 1195–1205.
SE/NER/02/20/0003
5. www.fass.se

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp